NaturaPrzyrodaŚrodowisko

Europejski Dzień Obszarów Natura 2000

21 maja obchodzimy Europejski Dzień Obszarów Natura 2000.

Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada oraz Komitet Regionów w roku 2017 ogłosiły 21 maja Europejskim Dniem Sieci Natura 2000.

Święto to powstało z okazji 25 rocznicy zatwierdzenia Dyrektywy siedliskowej, sieci Natura 2000 i powstania programu LIFE.

Początek świętu dał realizowany od roku 2013 hiszpański projekt „Dzień Sieci Natura 2000” dofinansowany ze środków programu LIFE.

W roku 2015 projekt ten został zwycięzcą Nagroda Obywatelskiej w ramach konkursu Europejska Nagroda Natura 2000.

Celem ustanowienia Europejskiego Dnia Natura 2000 jest promowanie osiągnięć prawodawstwa i przepisów Unii Europejskiej związanych z programem Natura 2000 oraz korzyści, jakie przyroda dostarcza człowiekowi i gospodarce.

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest światowym ewenementem w zakresie międzynarodowej obszarowej ochrony przyrody.

Podstawą jej funkcjonowania są dwie unijne dyrektywy – tzw. Dyrektywa ptasia (Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada roku 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa) oraz tzw. Dyrektywa siedliskowa (Dyrektywa 92/43/EWG Rady z dnia 21 maja roku 1992 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory).

W myśl tych dokumentów każdy kraj członkowski Unii Europejskiej ma obowiązek zapewnić siedliskom przyrodniczym oraz gatunkom roślin i zwierząt, o których mowa w tych dyrektywach, warunki sprzyjające ochronie lub zadbać o odtworzenie ich właściwego stanu.

Ma się to odbywać m.in. poprzez wyznaczenie obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO).

Sieć Natura 2000 została utworzona na terytoriach 28 państw członkowskich, obejmując ok. 20% całkowitego obszaru lądowego UE.

W Polsce w jej skład wchodzi 849 obszarów siedliskowych oraz 145 obszarów ptasich.

Głównym celem funkcjonowania sieci Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, które uważa się za cenne (znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy) i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy.

Cel ten ma być realizowany poprzez wyznaczenie i objęcie ochroną obszarów, na których te gatunki i siedliska występują.

Działania w zakresie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej flory i fauny mają służyć zachowaniu lub odtworzeniu różnorodności biologicznej Europy, co jest jednym z priorytetów działalności Unii Europejskie