RAPORTY

Wpływ „Fit For 55” na scenariusze rozwoju transportu pasażerskiego w Polsce

Zdaniem Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wprowadzenie pakietu Fit for 55 wpłynie na redukcję emisji z transportu pasażerskiego w Polsce nawet o 70 proc. do roku 2050. W nowym raporcie PIE zwrócono uwagę, że emisje w sektorze transportu wzrosły o prawie 220 proc. od roku 1990.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się TUTAJ


Bioróżnorodność dla żywności i rolnictwa

Na podstawie informacji dostarczonych przez 91 krajów i 27 organizacji międzynarodowych, analizy światowej literatury i zbiorów danych oraz wkładu ponad 175 autorów i recenzentów, The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture ocenia w raporcie bioróżnorodność dla żywności i rolnictwa oraz zarządzanie nią na całym świecie.

Z raportem można zapoznać się TUTAJ


JAK ZBIERAĆ, SORTOWAĆ I RECYKLINGOWAĆ STAL NA OPAKOWANIA – RAPORT 2022

APEAL, Stowarzyszenie Europejskich Producentów Stali na Opakowania opublikował swój pierwszy raport dotyczący recyklingu „Dobre praktyki w selektywnej zbiórce, sortowanie i recykling stali na opakowania” w roku 2018.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się TUTAJ


Susza w Europie – Lipiec 2022

Z opublikowanego przez Wspólne Centrum Badawcze raportu „Susza w Europie – lipiec 2022” wynika, że dotykająca kilku regionów Europy od początku roku, wciąż się powiększa i pogarsza. Raport powstał w oparciu o dane zebrane przez Europejskie Obserwatorium ds. Susz.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się TUTAJ


Raport zrównoważonego rozwoju 2021

Grupa Kapitałowa Columbus Energy opublikowała swój pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju, opisując współpracę podmiotów w zakresie, między innymi audytu ekologicznego tj. identyfikacji i przygotowania przez Dział Analiz CFF konkretnych danych, dotyczących śladu węglowego generowanego przez Columbus Energy. Analiza śladu węglowego została przygotowana zgodnie z wytycznymi dostarczonymi przez firmę Columbus Energy w trzech zakresach. Każdy z nich został przeanalizowany zgodnie ze standardami GHG Protocol Rapo

Z treścią raportu można zapoznać się TUTAJ


Miejsca i przestrzenie
Wpływ środowiska na dobrostan dzieci

Raport UNICEF „Miejsca i przestrzenie: Wpływ środowiska na dobrostan dzieci” opracowany przez Centrum Badawcze UNICEF Innocenti we Florencji pokazuje jak ogromny wpływ ma środowisko oraz zmiany klimatu na rozwój dziecka, jego zdrowie, samopoczucie i możliwości nabywania nowych kompetencji.

Pełna treść raportu znajduje się TUTAJ


Żywność antropogeniczna: rosnące zagrożenie dla niedźwiedzi polarnych

Nowy raport naukowców zwraca uwagę na fakt, że niedźwiedzie polarne zaczynają traktować ludzkie śmieci jako źródło pożywienia, co może prowadzić do nieprzewidywalnych konfliktów między człowiekiem a niedźwiedziem polarnym.

Z raportem można zapoznać się TUTAJ


Globalny raport IPBES dotyczący różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych

W swoim nowym raporcie IPBES stwierdził, że większość decydentów ceni przyrodę za pomocą wskaźników rynkowych i opowiada się za holistycznym podejściem do jej wartości.

Raport w oryginalnej wersji można znaleźć TUTAJ


Koszty wytwarzania energii odnawialnej w 2021 r.

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) opublikowała najnowszy raport „Renewable Power Generation Costs in 2021”. W raporcie wskazano, że w 2021 r. spadł globalny uśredniony koszt energii elektrycznej (ang. levelized cost of electricity, LCOE) oddanych do użytku projektów fotowoltaicznych i wiatrowych. Jak dodano, w przypadku ponad dwóch trzecich – czyli 163 GW – nowo oddanych mocy OZE, LCOE był niższy niż w przypadku najtańszych wariantów opalanych węglem w G20.

Pełna treść raportu dostępna w stronach IRENA


„Zielone szpitale”

Raport „Zielone szpitale”, opracowany przez UN Global Compact Network Poland we współpracy z firmą Philips i zaprezentowany podczas Światowego Forum Miejskiego ONZ w Katowicach pokazuje, że co piąty szpital w Polsce ma ponad 70 lat i nie jest energooszczędny. Stan tych budynków ma znaczenie nie tylko dla zdrowia pacjentów, lecz również kondycji środowiska naturalnego. Poza dużym zużyciem energii obciążeniem jest również łańcuch dostaw dla szpitalnej gastronomii czy brak odpowiedniej gospodarki odpadami medycznymi. Transformacja w tym zakresie jest konieczna, ponieważ sektor opieki zdrowotnej obciąża środowisko i klimat nawet bardziej niż lotnictwo czy przemysł stoczniowy. Premiera raportu UN Global Compact Network Poland miała miejsce 28 czerwca podczas 11 Światowego Forum Miejskiego ONZ (World Urban Forum), które odbyło się w Katowicach.

Pełna treść raportu znajduje się TUTAJ


Eko-trendy w opakowaniach 2022
Jak zaprojektować przyjazne środowisku opakowanie?

Raport koncentruje się na wyzwaniach przed którymi obecnie stoi dzisiejszy świat, jak
i tych, które będą miały wpływ na życie przyszłych pokoleń. U podstaw jej powstania leżą lata
doświadczenia w tworzeniu opakowań dla obiegu zamkniętego oraz produkcji i recyklingu papieru. DS Smith chce nie tylko rozwijać zrównoważone produkty, ale też wspierać w tym swoich klientów. Opakowanie przyszłości powinno odpowiadać na te wyzwania i trendy.

Raport dostępny jest TUTAJ


Powody do paniki?


KONSEKWENCJE ZMIAN KLIMATU W SENEGALU, GWATEMALI, KAMBODŻY I KENII

Raport został opracowany przez UNIBO (Uniwersytet Boloński) w ramach kampanii #KlimatNaZmiany prowadzonej w Polsce przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie

Naukowcy przeprowadzili kilkadziesiąt wywiadów z mieszkańcami czterech krajów dotkniętych zmianami klimatu: Senegalu, Gwatemali, Kambodży i Kenii.

Cały raport dostępny jest TUTAJ


Klimatyczny Bilans Wodny dla okresu od 1 kwietnia do 31 maja 2022 roku

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Z treścią raportu można zapoznać się TUTAJ


Efektywne instrumenty wspierania kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w Polsce

W raporcie przedstawiono szereg rekomendacji dla decydentów w zakresie wsparcia modernizacji budynków w Polsce. Jak wskazywano podczas prezentacji wyników raportu, w Polsce 40% energii w budynkach nadal pochodzi z paliw kopalnych spalanych na miejscu, same budynki natomiast odpowiadają za 40% emisji gazów cieplarnianych w gospodarce. Dlatego, aby spełnić ambicje klimatyczne Unii Europejskiej, niezbędne jest przyśpieszenie zmian w tym sektorze.

Raport dostępny jest TUTAJ


“Rolnictwo regeneracyjne w Europie. Krytyczna analiza wkładu dla unijnych strategii Od pola do stołu i na rzecz bioróżnorodności”

Komitet Doradczy ds. Nauki Akademii Europejskich (ang. European Academies’ Science Advisory Council – EASAC opublikował najnowszy raport, w którym skupia się na podkreśleniu potrzeby transformacji systemu żywnościowego poprzez tytułowe rolnictwo regeneracyjne.

Raport pt. Regenerative agriculture in Europe. A critical analysis of contributions to European Union Farm to Fork and Biodiversity Strategies (w języku angielskim) dostępny jest TUTAJ


Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce 2020/21

W Polsce potrzebne są rozwiązania prawne dotyczące recyklingu, odpowiedzialności za odpady oraz instrumenty ułatwiające współpracę z administracją rządową i samorządową w zakresie odbierania, przetwarzania i utylizacji odpadów – wskazali w najnowszym raporcie eksperci UN Global Compact.

Raport dostępny jest do pobrania na stronie: Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce 2020-2021


DEKALOG POLSKIEJ TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Stowarzyszenie Program Czysta Polska w publikacji pt. “Dekalog polskiej transformacji energetycznej przygotowane przez Instytut Jagielloński, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Forum Energii, Re-Source Poland i MSAP przedstawiło dziesięć obszarów, w których zidentyfikowano potrzebę działania na rzecz dążenia do neutralności klimatycznej i uniezależnienia wzrostu gospodarczego od zużycia surowców naturalnych.

Pełna treść publikacji znajduje się TUTAJ


Zrównoważone certyfikowane budynki

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opracowało siódmą edycję raportu – Zrównoważone certyfikowane budynki. Organizacja prowadzi bazę budynków certyfikowanych w obecnych w Polsce systemach certyfikacji wielokryterialnej: BREEAM, DGNB, GBS, HQE, LEED, WELL i ZIELONY DOM, a raport jest analizą rocznych zmian na rynku zrównoważonych, certyfikowanych obiektów w naszym kraju

Raport dostępny jest TUTAJ

TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W POLSCE W ROKU 2020 – DANE BDO

Na podstawie danych gromadzonych w BDO została przygotowana prezentacja i omówienie danych dotyczących termicznego przekształcania odpadów komunalnych z wyjątkiem odpadów o właściwościach niebezpiecznych w Polsce w roku 2020. Raport przygotował Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB), który wykonuje powierzone przez Ministra Klimatu i Środowiska zadania administratora danych Bazy Danych o Odpadach (BDO).

Pełna treść raportu znajduje się TUTAJ


RYNEK FOTOWOLTAIKI W POLSCE

EDYCJA JUBILEUSZOWA

Instytut Energetyki Odnawialnej przedstawił 10 edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”. Jak co roku opublikowano w nim bieżące analizy dotyczące rynku PV oraz perspektywy jego rozwoju. Raport stanowi kompletne podsumowanie stanu i trendów na rynku fotowoltaiki w Polsce.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się TUTAJ


Recykling aluminium – w kierunku zamknięcia obiegu

Niniejszy raport, to rzetelnie opisany stan gospodarki odpadami opakowań z aluminium, którymi od ponad 25 lat zajmuje się Fundacja RECAL.

Pełna treść raportu znajduje się TUTAJ


Zrównoważony rozwój w Unii Europejskiej. Przegląd postępów w kierunku Celów Zrównoważonego Rozwoju w kontekście europejskim

Urząd Publikacji Unii Europejskiej przedstawił najnowszy raport, w którym analizuje się przebieg prac nad dążeniem do siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDG): koniec z ubóstwem, zero głodu, dobre zdrowie i jakość życia, dobra jakość edukacji, równość płci, czysta woda i warunki sanitarne, czysta i dostępna energia, wzrost gospodarczy i godna praca, innowacyjność, przemysł, infrastruktura, mniej nierówności, zrównoważone miasta i społeczności, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, działania w dziedzinie klimatu, życie pod wodą, życie na lądzie, pokój, sprawiedliwość i silne instytucje, partnerstwa na rzecz celów.

Raport w wersji oryginalnej dostępny jest TUTAJ


Raport dotyczący gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych w Europie

Dokument jest efektem współpracy 12 europejskich Naczelnych Organów Kontroli (Albanii, Bułgarii, Węgier, Malty, Mołdawii, Macedonii Północnej, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji i Turcji), a koordynatorem projektu był polski NIK.

Pełna treść raportu znajduje się TUTAJ


Zagrożony świat

Transformacja zarządzania dla stabilnej przyszłości

Najnowszy raport naukowy Biura ONZ ds. Ograniczania Ryzyka Klęsk Żywiołowych.

Oryginalny tekst raportu w języku angielskim znajduje się TUTAJ


MAŁE ELEKTROWNIE WODNE w Polsce

W Raporcie o tym, jak nauka postrzega MEW-y

Link do pełnej treści Raportu znajduje się TUTAJ


Zmiany klimatyczne są gorsze niż oczekiwano

Najnowszy Raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu IPCC ONZ

Z pełną treścią raportu można zapoznać się TUTAJ


Nawyki elektrorecyklingowe Polaków pod lupą!

Jak mieszkańcy największych miast podchodzą do utylizacji zużytych urządzeń elektronicznych?

Raport 2022

Z raportem można zapoznać się TUTAJ


„Europejskie lasy trafiają do pieców”

Nowy raport pokazuje, że zrównoważone pozyskanie surowca to fikcja.

Materiały zdjęciowe z raportu

Raport do pobrania jest TUTAJ


„Rok 2021 w polskiej elektromobilności”

Pełny raport zawierający podsumowanie najważniejszych wydarzeń na polskim rynku

elektromobilności dostępny jest TUTAJ


„Obliczanie kosztów zanieczyszczeń przemysłowych”

Raport Europejskiej Agencji Środowiska do pobrania TUTAJ


Green economy – wpływ zielonej ekonomii na klimat i rozwój gospodarczy

Polski Instytut Ekonomiczny opublikował raport, w którym przeanalizował korelację wzrostu PKB z inwestycjami np. w odnawialne źródła energii wśród państw Unii Europejskiej w okresie 2011-2019.

Pełna treść raportu znajduje się TUTAJ


Raport – ranking miast na świecie, które na skutek zmian klimatu, jako pierwsze znajdą się pod wodą

Z raportem można zapoznać się TUTAJ


ELEKTROMOBILNOŚĆ W POLSCE
INWESTYCJE, TRENDY, ZATRUDNIENIE
RAPORT 2021

Pełna treść raportu znajduje się TUTAJ


Zmiany klimatyczne 2021

Podstawa nauk fizycznych

Raport IPCC – Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ z sierpnia 2021

Z treścią raportu można zapoznać się TUTAJ


Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki

Raport “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to pierwszy i największy
w kraju przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju

Z treścią raportu można zapoznać się TUTAJ


Osiągnięcie zerowej emisji netto dwutlenku węgla z sektorów trudnych do ograniczenia do połowy wieku

Raport organizacji ekologicznej Possible, który przeprowadził analizę celów klimatycznych wyznaczonych od roku 2000 przez:

-) branżę lotniczą – z pełną treścią raportu w wersji oryginalnej można zapoznać się TUTAJ

-) branżę cementową – z pełną treścią raportu w wersji oryginalnej można zapoznać się TUTAJ

-) branżę stalową – z pełną treścią raportu w wersji oryginalnej można zapoznać się TUTAJ

-) branżę tworzyw sztucznych – z pełną treścią raportu w wersji oryginalnej można zapoznać się TUTAJ

-) branżę transportową dla transportu o dużej ładowności – z pełną treścią raportu w wersji oryginalnej można zapoznać się TUTAJ

-) branżę ciepłowniczą dla obszarów ogrzewania budynków – z pełną treścią raportu w wersji oryginalnej można zapoznać się TUTAJ


ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA W POLSCE
Raport 2021

Rynek żywności ekologicznej rośnie w Polsce bardzo dynamicznie i wszystko wskazuje na to, że Zielony Ład będzie mobilizował, a niejednokrotnie zmuszał producentów do przechodzenia na produkcję ekologiczną, co tylko spotęguje jej dostępność i szerszą dystrybucję.

Szczegóły w raporcie, z którym można zapoznać się TUTAJ


Niewidzialny kryzys wodny

Raport przedstawia największą na świecie bazę danych na temat jakości wody zebraną ze stacji monitorujących, technologii teledetekcji i uczenia maszynowego.

Oryginalna treść raportu znajduje się TUTAJ