EkologiaGospodarkaŚrodowisko

Surowce wtórne podstawą gospodarki recyklingowej

Znalezione obrazy dla zapytania surowce wtórne obrazy
Surowce wtórne

Zapotrzebowanie na ograniczone surowce rośnie

I to w tempie zagrażającym bezpieczeństwu zarówno środowiska, jak i przemysłu.

Ratunkiem jest zwiększenie świadomości społecznej i prowadzenie polityki cyrkulacyjnej.

Od dłuższego czasu zużywamy o wiele więcej surowców, niż Ziemia może ich w dłuższej perspektywie dostarczyć.

Zwiększenie świadomości społecznej, zrównoważony rozwój i prowadzenie gospodarki opartej na recyklingu są jedynym sposobem zabezpieczenia się przed sytuacją, gdy ograniczonych zasobów po prostu zabraknie.

Celem uczestników rynku powinno być bardziej wydajne wykorzystanie surowców znajdujących się w odpadach komunalnych. Wdrażanie nowych technologii sortowania oraz przygotowania surowców pochodzących z odpadów do ponownego użycia zwiększa poziom ich przetwarzania i tym samym ogranicza ilość odpadów trafiających na składowiska.

Maksymalny, możliwy do osiągnięcia potencjał surowców wtórnych w odpadach komunalnych w Polsce wynosi 4 mln 950 tys. ton rocznie, z czego 31 proc. stanowią odpady z tworzyw sztucznych, 30 proc. z papieru i tektury, 24 proc. ze szkła, a 5 proc. – z metalu.

Ogólna masa wytwarzanych odpadów opakowaniowych wynosi 5 mln 760 tys. ton. W praktyce recyklingowi poddaje się obecnie ok. 2 mln 400 tys. ton odpadów opakowaniowych, z czego większość pochodzi z handlu i przemysłu, a tylko niewielka część z gospodarstw domowych. Wynika z tego, że niezagospodarowany potencjał surowców trafia nadal na składowiska.

Selektywna zbiórka

Tymczasem podstawą gospodarki recyklingowej jest właściwe gromadzenie surowców wtórnych znajdujących się w odpadach gospodarstw domowych.

Selektywna zbiórka tworzyw sztucznych, makulatury, szkła, metali, aluminium oraz drewna umożliwia ich wydajne i efektywne sortowanie w zakładach dysponujących odpowiednimi technologiami.

Dzięki doczyszczaniu surowce zyskują odpowiednie parametry jakościowe i można ich znów używać w produkcji nowych opakowań lub innych dóbr konsumpcyjnych.

Tak przygotowany materiał przekazuje się m.in. producentom papieru, opakowań szklanych, płyt pilśniowych, hut aluminium czy zakładom przetwarzających tworzywa sztuczne.

Ponowne użycie surowców wtórnych znacznie ogranicza zużycie energii, wody oraz surowców naturalnych w procesach produkcyjnych, tym samym zmniejszając koszty tych przedsiębiorstw.

Same przedsiębiorstwa produkcyjne coraz częściej przykładają dużą wagę do gospodarki odpadami powstałymi w procesach produkcyjnych.

Odpowiednio wykorzystują opakowania i odpady, inwestują w ochronę środowiska, monitorują i ograniczają masę wytwarzanych odpadów, zużycie wody, energii oraz emisję spalin w zakładach.

Dzięki temu kształtują jednocześnie wizerunek przedsiębiorcy świadomego swojego wpływu na środowisko, co również można traktować jako element przewagi konkurencyjnej.

Taka polityka zrównoważonego rozwoju gwarantuje również korzyści ekologiczne wynikające ze zwiększenia liczby cykli życia surowca dzięki przekazywaniu odpadów oraz innych niewykorzystanych materiałów do recyklingu.

W tym kontekście pojawia się wątpliwość, w którym momencie cyklu życia surowiec nadający się do ponownego użycia traci status odpadu, a staje się towarem posiadającym wartość użytkową oraz podlegającym prawom popytu i podaży.

Unia Europejska opracowuje dla poszczególnych rodzajów odpadów kryteria określające utratę statusu odpadu. Dotychczas prawo europejskie wprowadziło takie regulacje tylko w zakresie stłuczki szklanej.

Nadanie surowcom wtórnym statusu produktu we wcześniejszym etapie ich cyklu życia stwarza większe możliwości ponownego wprowadzenia ich do procesów produkcyjnych z uwagi na inne uwarunkowania rynkowe niż w przypadku odpadu.

Wykorzystanie surowców wtórnych

Wykorzystanie surowców wtórnych w procesie produkcji nie tylko ogranicza eksploatację złóż surowców pierwotnych, ale również znacznie obniża koszty wytwarzania opakowań oraz towarów.

Przykładowo: zastosowanie 1 tony stłuczki szklanej, oprócz znacznych oszczędności miejsca na składowisku odpadów, zmniejsza zużycie surowca naturalnego o 1,2 tony, energii o 25-32 proc., wody o 50 proc., emisję zanieczyszczeń o 14-20 proc., a masę powstałych odpadów przemysłowych o 97 procent.

Wykorzystanie 1 tony makulatury do produkcji papieru oszczędza 17 drzew, 26,5 tys. litrów wody, 4200 kWh energii, 1476 litrów ropy. Dla firm to ogromne oszczędności kosztów.

W ostatnim okresie ciągle powstają przedsiębiorstwa specjalizujące się w przetwarzaniu surowców pochodzących z odpadów.

Borykają się z problemami braku wsadu materiału do instalacji, ponieważ logistyka surowców jest zbyt droga i zamiast do recyklingu trafiają na składowiska. Jedynie wydajne wykorzystanie surowców oraz efektywny recykling surowców może stwarzać nowe możliwości rozwoju.

Gminy, zlecając usługę gospodarowania odpadami, powinny mieć na uwadze przede wszystkim zwiększenie prawdziwego potencjału źródła surowców, jakie stanowią odpady.

Przekazanie gospodarki odpadami firmom bez zaplecza technologicznego, gdyż zaoferowały najniższą cenę za usługę, świadczy o braku odpowiedzialności społecznej i politycznej samorządów.

Gospodarka surowcami wtórnymi

Celem nowej gospodarki surowcami wtórnymi powinno być uświadomienie społeczeństwu konieczności recyklingu poprzez umożliwienie uczestnikom rynku korzystania z pomocy przedsiębiorstw prywatnych w celu osiągnięcia najwyższych możliwych, przy dzisiejszym stanie technologii i logistyki, ilości gromadzonych i ponownie przetwarzanych materiałów.

Z drugiej strony – potrzebna jest świadomość, że recykling zaczyna się w gospodarstwach domowych i zależy od jakości sortowania odpadów przez mieszkańców.

Również budowanie polityki zrównoważonego rozwoju w firmach produkcyjnych przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych oraz rozwoju gospodarczego dzięki korzyściom ekonomicznym.

Są to podstawowe warunki kształtowania się prawdziwego „społeczeństwa recyklingowego” oraz efektywnej gospodarki surowcowej.