Przyroda

Międzynarodowy Dzień Ptaków

Ptaki

1 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Ptaków, obchodzony na pamiątkę pierwszej na świecie międzynarodowej konwencji o ochronie tej grupy zwierząt.

Konwencję o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa podpisano w Paryżu w roku 1902 – po raz pierwszy w historii wiele państw postanowiło wspólnie chronić przyrodę i zobowiązało się do wdrażania przepisów konwencji w ustawodawstwie krajowym.

Polska dołączyła do stron konwencji 30 lat później, w roku1932 Międzynarodowy Dzień Ptaków przypomina nam o tym, jak dużą rolę odgrywają one w naszym życiu i jak smutny byłby świat bez ich radosnego śpiewu, pięknego ubarwienia i ciekawych zachowań.

Celem Międzynarodowego Dnia Ptaków, ustanowionego już w 1906, jest zwrócenie uwagi na zagrożenia przed jakimi stoją ptaki, oraz zachęcenie ludzi do zaangażowania się w ich ochronę.

W tym dniu warto przyjrzeć się liście zagrożonych gatunków ptaków w Polsce.

Jednym z nich jest największy europejski ptak grzebiący – głuszec.

Gatunek ten od 1995 roku objęty jest w kraju ścisłą ochroną, wpisany został do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, zaś ostoje głuszców obejmuje Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000.

W polskich lasach w odosobnionych lokalnych populacjach żyje dziś zaledwie 550–750 osobników tego gatunku.

Najwięcej tych ptaków gnieździ się w Beskidzie Śląskim i Żywieckim, a także w Gorcach i Tatrach.

Zanika populacja głuszca w Sudetach i Borach Dolnośląskich, na nizinach występują jedynie w Puszczy Augustowskiej oraz na Lubelszczyźnie.

Do głównych zagrożeń dla głuszców należy niewłaściwa gospodarka leśna obejmująca fragmentację lasów i ich przesuszanie, wyrąb starodrzewi, wprowadzanie monokultur leśnych, a także niepokojenie przez ludzi, w tym kłusownictwo i polowania.

Warto dodać, że 2 kwietnia przypada rocznica wprowadzenia w życie w Unii Europejskiej dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

Dyrektywa została przyjęta w 1979 roku w celu ochrony wszystkich gatunków ptaków dziko żyjących i ich najważniejszych siedlisk na obszarze całej Unii Europejskiej.

Położyła kres praktykom takim, jak hodowla i handel występującym naturalnie dzikimi ptakami, bądź określonym metodom zabijania ptaków, a także wprowadziła prawny mechanizm regulacji innych czynności, na przykład polowań.

W pierwszych dniach kwietnia ornitolodzy szczególnie głośno przypominają o wadze ochrony ptaków, podejmują różne kampanie edukacyjne, zachęcają do włączania się do obserwacji ptaków i ich zachowań oraz do działań na rzecz ich ochrony.

Rzesze miłośników ptaków są na świecie ogromne, żadna inna grupa zwierząt czy roślin nie doczekała się podobnych.