Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej jest niezależnym ośrodkiem badawczo – eksperckim non profit, którego celem jest wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju ochrony środowiska naturalnego, przedstawianie zagrożeń wynikających z naturalnych procesów związanych ze zmianami klimatycznymi, a także działalnością człowieka.

Instytut zajmuje się promowaniem zasad zrównoważonego rozwoju poprzez upowszechnianie i praktyczne wdrażanie jego założeń, zasad,wartości i narzędzi z nim związanych oraz zwiększaniem świadomości społecznej w tym zakresie, a także ekologicznych rozwiązań mających wpływ na ograniczanie dewastacji środowiska naturalnego.

Opracowuje oraz tworzy własne projekty, ekspertyzy, analizy, badania, prognozy i programy koncentrując się na szeroko rozumianych zagadnieniach ekologii.

Więcej informacji na temat działań, misji i współpracy znajduje się w zakładce poniżej:

Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej sprawdza,

czy ratujemy świat przed katastrofą klimatyczną.

WESPRZYJ NAS, też chcemy przeżyć.

Ostatnie wpisy w naszym blogu


PROGRAMY

PROJEKTY


PARTNERZY

DOŁĄCZ DO NAS

Skupiamy liczne grono ekspertów z różnych dziedzin

KOMENTARZE

Polska jest krajem, który ze względu na swoje położenie geograficzne w mniejszym stopniu narażony jest na klęski i żywioły, choć i takie się zdarzały. Wystarczy wspomnieć powodzie, susze, klęski urodzaju, nawałnice, a w ślad za tym działania służb informacyjnych często nieprzygotowanych do swej roli.
Regularna i wyczerpująca informacja, to sposób kierowania zmierzający do ukształtowania kultury organizacji, osiągania celów ogólnych i realizacji systemu wartości.
W myśl założeń ekorozwoju Polski ochrona środowiska powinna stać się integralnym elementem procesów wytwarzania, wpływając na poprawę efektywności gospodarowania oraz stanu zdrowia obywateli, a także chroniąc bogactwa przyrodnicze naszego kraju.
Uczynienie rolnictwa ekologicznego polską specjalnością nie tylko dostarczy społeczeństwu zdrową, wysokowartościową żywność, ale i zmniejszy presję rolnictwa na naturalne ekosystemy oraz ograniczy zanieczyszczenie wód i gleby.
Aby zahamować tempo wyczerpywania zasobów, należy zmienić koncepcję funkcjonowania gospodarki, a także technologie produkcji pod względem maksymalnego ograniczenia.
Automatyzacja i robotyzacja produkcji przynosi wiele korzyści, najważniejszym rezultatem jest poprawa elastyczności produkcyjnej i dostosowanie się do rosnących wymagań środowiska i rynku.
Tam gdzie brakuje informacji, dochodzi do największych konfliktów między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem.
Kryzysy będące efektem działalności człowieka w znaczny sposób powodują ogromne straty wizerunkowe, a w ślad za tym ekonomiczne.
Poprawa jakości życia przez realizację idei ekorozwoju powinna stanowić kryterium rozwoju społeczeństwa.
Jeżeli chcemy poradzić sobie ze zmianami klimatycznymi, potrzebujemy nowych, zielonych technologii, które zastąpią stare źródła energii, takie jak węgiel.
Ważną sprawą jest obieg informacji i szeroki do niej dostęp, tak by sprawy środowiska nie były tematem zakazanym.
Preferencje dla transportu publicznego w miastach i transportu kolejowego usprawnią system przewozu pod względem ekologicznym, energetycznym i ekonomicznym.
Ekorozwój, to kreowanie rozwoju bez destrukcji zasobów przyrody.
Ekoinnowacje mają bezpośrednie przełożenie na wzrost dochodowości zakładu i obniżenie kosztów jego utrzymania.
Technologie ekologiczne w znaczny sposób przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności oraz tworzenia nowych miejsc pracy.
Jednym z czynników determinujących wdrożenie ekoinnowacji jest transformacja.
Znajdujemy się w przedsionku nowej ery, w której inteligentne roboty wyręczą ludzi w wielu mniej lub bardziej prozaicznych czynnościach, przyczyniając się do rewolucji na rynku pracy.
Innowacje ekologiczne tworzą popyt, obniżają ceny, przyspieszają tempo wzrostu danego przedsiębiorstwa i mogą rozszerzać zdolność do realizowania bardziej rentownych inwestycji.
W celu osiągnięcia długoterminowej zrównoważoności musimy traktować środowisko, klimat, gospodarkę i społeczeństwo jako nierozłączne części tego samego podmiotu.
Nauka potwierdza, że różnorodność życia na Ziemi ginie w niezwykle szybkim tempie.
Neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla gospodarka o obiegu zamkniętym może zmniejszyć zapotrzebowanie na nasz kapitał naturalny i ograniczyć wzrost temperatury na świecie.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY