EKOROZWÓJ

Ekorozwój

CZŁOWIEK – GOSPODARKA – ŚRODOWISKO

Ekorozwój – zrównoważony rozwój, to kierunek rozwoju społeczno – gospodarczego, którego zasadniczym założeniem jest działanie w oparciu o poszanowanie środowiska naturalnego.

Termin ekorozwój, czyli rozwój zrównoważony, wprowadzony został w czasie konferencji ONZ w Sztokholmie w roku 1972.

Na konferencji tej przyjęto podstawowe założenie mówiące, że: „Człowiek ma podstawowe prawo do wolności, równości, odpowiednich warunków życia w środowisku.

Dobra jakość tego środowiska pozwala na życie w godności i dobrobycie.

Stąd też człowiek ponosi wielką odpowiedzialność za ochronę i polepszanie środowiska tak dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń”.

W polskim systemie prawnym, na politykę ekorozwoju zwraca uwagę Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku w art.5, który mówi o tym, że:

„Rzeczypospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.

Definicja zrównoważonego rozwoju znalazła się także w ustawie Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627, która mówi, że:

(jest to) “taki rozwój społeczno – gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”

Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej poprzez stymulowanie inicjatyw proekologicznych chce zwrócić uwagę społeczeństwa, administracji publicznej i decydentów na aktualny stan środowiska na tle rozwijającej się gospodarki, zagrożenia z tym związane oraz przedstawiać własny punkt widzenia w tym zakresie.

Jednym z ważniejszych obszarów aktywności naszego Instytutu jest informacja.

Droga do zrównoważonego rozwoju wiedzie między innymi  poprzez informację.

Tam gdzie brakuje informacji, dochodzi do największych konfliktów między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem.

Różnice w świadomości ekologicznej społeczeństw stanowią obecnie jedną z największych barier cywilizacyjnych. Podstawową przyczyną takiego stanu jest różnica w sposobie komunikacji społecznej, a także brak właściwej informacji.

Aby możliwe było rzeczywiste wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju konieczne jest podejmowanie ciągłych działań prowadzących do wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez rzetelną informację.

W polskim systemie prawnym, na prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska zwraca uwagę Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku w art. 74 pkt.3, który mówi że:

„Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska”

Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej poprzez informację zmierza do podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie szeroko pojętej ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.