EKSPERCI

Bogdan H. Chojnicki – prof. UPP dr hab., Klimatolog, zatrudniony w Pracowni Bioklimatologii, Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wykładowca akademicki, recenzent, promotor oraz popularyzator wiedzy na temat interakcji między klimatem, ekosystemami i człowiekiem. Szczególną uwagę poświęca funkcjonowaniu środowiska oraz gospodarki w warunkach zmiany klimatu, a także działaniom służącym adaptacji oraz zapobieganiu zmianie klimatu.

Ewelina Hallmann – absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; doktor hab. nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalność: żywność ekologiczna. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW; jest Kierownikiem Katedry Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa na tym Wydziale. Od 2010 roku aktywny członek Zarządu Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego. W swojej aktywności badawczej zajmuje się różnymi aspektami jakości surowców i produktów  pochodzących z produkcji ekologicznej w porównaniu do ich odpowiedników z produkcji konwencjonalnej.  Opracowuje i wdraża w życie nowoczesne metody analizy żywności z uwzględnieniem najnowszych technik i wykorzystania sprzętu analitycznego. Interesuje się również wpływem żywności ekologicznej na zdrowie ludzi i zwierząt, rozwojem rolnictwa ekologicznego w Polsce, Europie i na świecie oraz rozwojem wielofunkcyjnym obszarów wiejskich. Dr hab. Ewelina Hallmann jest współrealizatorem krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz popularyzacyjno-edukacyjnych. Zajmuje się również szeroko zakrojonym upowszechnianiem wiedzy na temat jakości żywności ekologicznej i składu surowcowego owoców i warzyw.

Dr hab. Renata Kazimierczak – absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; doktor hab. nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW; jest Kierownikiem Zakładu Żywności Ekologicznej na tym Wydziale. Od 2009 roku członek Zarządu Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego. W swojej aktywności badawczej zajmuje się różnymi aspektami jakości surowców i produktów  pochodzących z produkcji ekologicznej w porównaniu do ich odpowiedników z produkcji konwencjonalnej. Interesuje się również wpływem żywności ekologicznej na zdrowie ludzi i zwierząt, rozwojem rolnictwa ekologicznego w Polsce, Europie i na świecie oraz rozwojem wielofunkcyjnym obszarów wiejskich. Dr hab. Renata Kazimierczak jest współrealizatorem krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz popularyzacyjno-edukacyjnych.

Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski – interesuje się szerokim spektrum zagadnień związanych z ekologią, behawiorem i ewolucją. Dotychczasowe prace badawcze prowadził na różnych grupach ekologicznych i taksonomicznych, ale niewątpliwie najbliższe Jego sercu są ptaki środowisk rolniczych. Obecnie najintensywniej rozwija zainteresowania badawcze związane z następującymi zagadnieniami: ekologia behawioralna, ekologia populacji, synchronizacja zjawisk w środowiskach, wybiórczość środowiskowa, wpływ klimatu na organizmy żywe. Miłośnik win i tradycyjnego pasterstwa. Praca w IPCC wyróżniona Noblem, uczestnictwo w wielu projektach naukowych, dydaktycznych i społecznych. Ekspert w takich obszarach, jak: ochrona środowiska, ekologia, klimat, energetyka odnawialna i konwencjonalna, gospodarka i infrastruktura.

Prof. dr hab. Maria Ewa Rembiałkowska – pracuje w Zakładzie Żywności Ekologicznej na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W swojej aktywności badawczej zajmuje się wartością odżywczą surowców z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej oraz wpływem żywności ekologicznej na zdrowie ludzi i zwierząt. Jest prezesem Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego, którego celem jest upowszechnianie rolnictwa ekologicznego wśród producentów rolnych i przetwórców oraz promocja jego produktów oraz inspirowanie i popieranie nauki przyczyniającej się do rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Prof. Rembiałkowska  prowadziła i nadal prowadzi szereg krajowych i międzynarodowych projektów badawczych  a także  wdrożeniowych związanych z rolnictwem i żywnością ekologiczną. Należy do szeregu gremiów europejskich i światowych promujących tę tematykę.

Piotr Domański – absolwent Wydziału Technologii Drewna SGGW – AR. Przez całe życie zawodowe związany z branżą drzewną i meblarską. Bardzo dobra znajomość problematyki związanej z produkcją mebli w zakresie inwestycyjnym, organizacyjnym i technologicznym. Autor wielu artykułów w prasie branżowej na temat maszyn i urządzeń, systemów i organizacji produkcji w branży drzewnej i meblarskiej. Wykładowca akademicki. Ekspert w dziedzinie modernizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw w branży drzewnej i meblarskiej.

Zdzisław Chłopek – prof. dr hab. inż., specjalista w zakresie silników spalinowych, transportu i ochrony środowiska. Profesor Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Przewodniczący Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. Założyciel, wieloletni wiceprezes i obecnie członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych. Przewodniczący Komisji Motoryzacyjnej Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Naukowego. Główne zainteresowania naukowe profesora to dynamika silników spalinowych oraz emisja zanieczyszczeń z silników i pojazdów. Promotor wielu doktorów, recenzent rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Autor i współautor ponad 350 recenzowanych publikacji, w tym 17 monografii. Współpraca z krajowymi zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi i koncernami motoryzacyjnymi oraz eksploatatorami pojazdów samochodowych.

Jerzy Merkisz – prof. dr hab. inż., ekspert ds. silników spalinowych i transportu. Głównymi zagadnieniami naukowymi profesora są problemy toksyczności i ekologii silników spalinowych. W swej działalności naukowej wyróżnił się jako promotor wielu prac doktorskich, głównie z zakresu tłokowych silników spalinowych, recenzent wielu rozpraw habilitacyjnych, a także recenzent całokształtu dorobku osób ubiegających się o tytuł naukowy profesora. Profesor Jerzy Merkisz od 1971 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne w Politechnice Poznańskiej oraz innych uczelniach wyższych, a także współpracuje z wieloma znanymi zagranicznymi ośrodkami naukowo – badawczymi. Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Jest założycielem i prezesem Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych i redaktorem naczelnym kwartalnika Combustion Engines – Silniki Spalinowe.

Bartosz Draniewicz, dr, radca prawny – ekspert prawa ochrony środowiska, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył aplikację sądową i radcowską, zdał egzamin sędziowski oraz radcowski w roku 2003. Odbył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z zakresu prawa ochrony środowiska, gdzie obronił rozprawę doktorską. Jest patronem 4 aplikantów radcowskich. Jego zagadnienie naukowe i praktyczne koncentrują się wokół powiązań gospodarki z wymogami ochrony środowiska. Od 2003 roku jest radcą prawnym specjalizującym się w prawnych aspektach ochrony środowiska. Jest autorem blisko 200 artykułów, z tego zakresu w tym opracowań książkowych. Ostatnie Rola Sądów i Trybunałów w ochronie środowiska, Warszawa 2016 (współautor) skupia się na praktycznych aspektach stosowanie prawa ochrony środowiska przez sądy i trybunały w Polsce, w tym opłat i kar pieniężnych związanych z gospodarką wodno-środkową. Publikacje książkowe zamieszczone są na stronie: http://www.prawoekologiczne.pl/publikacje.html

Jerzy Wicher – prof. dr hab. inż., emerytowany profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej. Ekspert ds. bezpieczeństwa i dynamiki pojazdów. Obecnie pracuje w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji, Laboratorium Bezpieczeństwa Pojazdów. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa i dynamiki pojazdów. Autor ponad 180 artykułów oraz monografii “Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego”, współautor monografii “Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych. Wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT.

Marta Melka-Roszczyk – doktor nauk o zdrowiu, psycholog, psychoterapeuta, biegły sądowy. Ekspert w dziedzinie psychologii, ekologii człowieka i fizjologicznych podstaw współżycia człowieka ze środowiskiem. Uczestniczka licznych, międzynarodowych konferencji, sympozjów, warsztatów i szkoleń. Autorka wielu prac naukowych i publikacji. Założycielka Fundacji PRELUDIUM, prowadzi własną praktykę psychologiczną.

https://irme.pl/wp-content/uploads/2017/04/Zielinska-207x300.jpg

Daria Zielińska – dr inż. nauk o ziemi w zakresie gospodarki odpadami. Ekspert w ramach działania 2.2 Gospodarka Odpadami do oceny aspektów technicznych, rozwiązań instytucjonalnych i formalno prawnych w ramach POIIŚ 2014-2020, obecnie kierownik Działu Ochrony Środowiska, Rozwoju i Wdrożeń w PPU EKO-ZEC Sp. z o.o., spółka z grupy VEOLIA, działająca w obszarze zagospodarowania Ubocznych Produktów Spalania i wdrażaniu Bezodpadowej Gospodarki Węglowej, zgodnie z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ).

https://irme.pl/wp-content/uploads/2017/04/ziemek-226x300.jpg

Maciej Ziemek – dziennikarz motoryzacyjny z blisko 25-letnim doświadczeniem w pracy redakcyjnej. Przez wiele lat był członkiem redakcji najbardziej opiniotwórczego magazynu motoryzacyjnego w Polsce – „auto motor i sport”, w którym pełnił również obowiązki redaktora naczelnego. Autor blisko 2000 artykułów o tematyce motoryzacyjnej, na które składają się testy samochodów, teksty o tematyce rynkowej i poradniczej oraz artykuły o nowoczesnych rozwiązaniach technicznych i najnowszych trendach w motoryzacji. Przetestował już ponad tysiąc aut – niemal wszystkie nowe modele, które debiutowały w ciągu ostatnich dwóch dekad. Entuzjasta i miłośnik motoryzacji, jeden z dwóch polskich jurorów najbardziej prestiżowego i najstarszego międzynarodowego konkursu na najlepszy samochód w Europie – „Car of the Year”.