MISJA I CELE

MOTTO

… z myślą o ekologii

MISJA

Uznając prawo każdego człowieka do życia w czystym i zdrowym środowisku za jedną z podstaw godnego życia oraz stojąc na stanowisku pełnego poszanowania integralności natury i zachodzących w niej zjawisk, Fundacja Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej wyznacza sobie misję ratowania i poprawy stanu środowiska naturalnego, klimatu i ochrony przyrody oraz godnych warunków życia i zdrowia człowieka.

WIZJA

Wizja Instytutu Rozwoju Myśli Ekologicznej zawarta jest w motto i odzwierciedla nasze zaangażowanie na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

W ramach tej wizji wyznaczyliśmy priorytet, jakim jest stworzenie profesjonalnie działającego niezależnego ośrodka  badawczo-eksperckiego non profit o statusie fundacji.

Od początku jego istnienia z całym zaangażowaniem dążymy do osiągnięcia pozycji wiodącego ośrodka w definiowanych obszarach.

Podejmując ten wysiłek, chcemy wnieść swój wkład na rzecz lepszego świata.

Wierzymy, że nasze wysiłki przyniosą wymierne korzyści dla obecnych i przyszłych pokoleń w postaci zwiększonej świadomości ekologicznej oraz w znaczny sposób wpłyną na ograniczanie dewastacji środowiska naturalnego i wybór właściwych rozwiązań w tym zakresie.

CELE STRATEGICZNE

1. Tworzenie, wdrażanie i promocja ekologicznych idei.
2. Tworzenie platformy do inspirującej wymiany doświadczeń między sferami, które zazwyczaj się przenikają, tj. publiczną i prywatną, miedzy teorią i praktyką, wiedzą i intuicją.
3. Wzmacnianie debaty publicznej w Polsce, tworzenie dla niej nowych form oraz dostarczanie liderom syntetycznej wiedzy pozwalającej podejmować lepsze decyzje w obszarach ekologii, ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju.
4. Inspirowanie polskich liderów do szerszego, wielowymiarowego spojrzenia na eko-rzeczywistość.

CELE FUNDACJI

 1. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym poprawy stanu środowiska naturalnego.
 2. Promowanie gospodarki przyjaznej dla środowiska naturalnego i społecznie odpowiedzialnej.
 3. Kształtowanie postaw proekologicznych oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa obywatelskiego, w tym w zakresie zapotrzebowania na rozwiązania ekologiczne i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.
 4. Promocja oraz wpływanie na wzrost efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii.
 5. Promocja i wspieranie rozwoju elektrycznej mobilności w Polsce.
 6. Promowanie budownictwa ekologicznego i zwiększanie jego roli, przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne.
 7. Promowanie i wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, działalności rolniczej przyjaznej środowisku naturalnemu oraz ekoturystyki.
 8. Promowanie zdrowego stylu życia, promocja żywności ekologicznej oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 9. Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, a także rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w gospodarce.
 10. Promocja w kraju i poza jego granicami polskiej myśli ekologicznej w przemyśle, wyników prac badawczych i rozwiązań technologicznych w tej dziedzinie.
 11. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 12. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA

 1. Organizowanie finansowania działalności związanej z celami statutowymi Fundacji.
 2. Organizowanie, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej związanej z celami Fundacji.
 3. Wpływanie na doskonalenie prawa dotyczącego ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych, w tym podejmowanie inicjatyw legislacyjnych i dokonywanie ocen funkcjonującego prawa.
 4. Organizowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych, edukacyjnych, społecznych na rzecz ograniczania zanieczyszczeń środowiska naturalnego oraz na rzecz zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych.
 5. Stymulowanie i tworzenie inicjatyw proekologicznych związanych ze stosowaniem szkodliwych dla środowiska naturalnego materiałów i surowców wykorzystywanych w przemyśle.
 6. Opracowanie, wdrażanie i promocja ekologicznych standardów w szczególności dla sektora biznesowego.
 7. Tworzenie platform porozumienia pomiędzy sektorami prywatnym, publicznym i pozarządowym umożliwiających wdrożenie projektów polepszających stan środowiska naturalnego.
 8. Organizowanie i udział w: konferencjach, debatach, szkoleniach, kursach, prezentacjach, seminariach, odczytach, prelekcjach, wystawach, warsztatach, targach, spotkaniach, konkursach, forach, wyjazdach i misjach gospodarczych w zakresie wymienionym w celach Fundacji.
 9. Inicjowanie i wspieranie badań naukowych oraz nowatorskich rozwiązań naukowo-technicznych dotyczących wykorzystania w przemyśle materiałów i surowców ekologicznych, a także wykorzystania najnowszych technologii ograniczających emisję spalin do atmosfery i zanieczyszczanie środowiska naturalnego.
 10. Reprezentowanie interesów sektora ekologicznego wobec organów administracji państwowej i samorządowej w obszarach szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego.
 11. Udział w konsultacjach społecznych, opiniowanie programów i projektów związanych z funkcjonowaniem gospodarki oraz uczestniczenie w przygotowaniu aktów prawnych.
 12. Udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych, dotyczących spraw związanych z ochroną środowiska naturalnego.
 13. Występowanie do właściwych władz i sądów z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do usunięcia zaistniałego zagrożenia środowiska naturalnego.
 14. Składanie organom administracyjnym różnego szczebla wniosków i zastrzeżeń do projektów planów zagospodarowania przestrzennego i do decyzji administracyjnych mających wpływ na stan środowiska naturalnego oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludności.
 15. Prowadzenie doradztwa i uczestniczenie w pracach instytucji opiniodawczo-doradczych w zakresie wymienionym w celach Fundacji.
 16. Współpraca ze środowiskami naukowymi, akademickimi i eksperckimi, organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, przedstawicielami biznesu oraz ośrodkami kształtującymi opinię publiczną w kraju          i poza jego granicami w zakresie wymienionym w celach Fundacji.
 17. Wykonywanie zadań powierzonych przez organy administracji państwowej i samorządowej, instytucje, lub inne podmioty w zakresie celów statutowych Fundacji.
 18. Wspieranie działalności podmiotów prawnych, w tym organizacji pozarządowych i osób fizycznych, których cele zbieżne są z celami Fundacji.