Instytut

Informacje o Instytucie

Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej jest niezależnym ośrodkiem badawczo – eksperckim non profit, którego celem jest wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju ochrony środowiska naturalnego, przedstawianie zagrożeń wynikających z naturalnych procesów związanych ze zmianami klimatycznymi, a także, działalnością człowieka.

Zajmuje się promowaniem zasad zrównoważonego rozwoju poprzez upowszechnianie i praktyczne wdrażanie jego założeń, zasad, wartości i narzędzi z nim związanych oraz zwiększaniem świadomości społecznej w tym zakresie, a także ekologicznych rozwiązań mających wpływ na ograniczanie dewastacji środowiska naturalnego.

Opracowuje oraz tworzy własne projekty, ekspertyzy, analizy, badania, prognozy i programy koncentrując się na szeroko rozumianych zagadnieniach ekologii. Analizuje zmiany we współczesnym świecie i formułuje propozycje konkretnych rozwiązań ochrony środowiska.

Wpływa na doskonalenie prawa dotyczącego ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych, w tym podejmuje inicjatywy legislacyjne i dokonuje oceny funkcjonującego prawa.

Dostarcza strategiczne analizy, opracowuje raporty wraz z wnioskami i rozwiązaniami dla decydentów rządowych, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego w odniesieniu do ważnych zjawisk w obszarach ekologii, ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju.

Instytut poprzez swoje działania ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa.

Dla osiągnięcia tego celu prowadzi szeroko pojętą działalność edukacyjną i informacyjną, wspiera kontakty między społecznościami lokalnymi. Podmiotami gospodarczymi, środowiskami naukowymi i akademickimi, władzami rządowymi i samorządowymi, ośrodkami kształtującymi opinię publiczną, organizacjami pozarządowymi. Tak, aby zintensyfikować wymianę idei oraz rozpowszechnić dostęp do wiedzy i technologii.

Ważnym obszarem aktywności Instytutu jest organizowanie konferencji naukowych, seminariów, warsztatów, studiów i badań naukowych, prelekcji, debat i spotkań publicznych, a także innych przedsięwzięć i wydarzeń promocyjnych.

W skład Instytutu wchodzi Zespół Ekspertów, powołane zostaną sekcje zajmujące się poszczególnymi obszarami ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Instytut publikuje swoje opracowania w formie drukowanej i w internecie, a osoby reprezentujące Instytut występują w roli ekspertów, lub komentatorów.

Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej spełnia następujące funkcje:
  1. Naukową: prowadzenie badań, tworzenie analiz i raportów, identyfikacja problemów, wydawanie publikacji, organizowanie konferencji, seminariów, debat, wykładów, prelekcji, odczytów, prezentacji.
  1. Społeczną: informowanie społeczeństwa, kreowanie opinii, tworzenie platform do prowadzenia merytorycznej debaty, organizowanie kampanii i akcji promocyjnych oraz różnego rodzaju wydarzeń, debaty publiczne, konsultacje społeczne, edukacja, propagowanie ekologicznego stylu życia.
  1. Doradczą: tworzenie analiz decyzyjnych, kreowanie polityki ekologicznej, doradztwo na rzecz administracji publicznej, szeroko rozumianego biznesu, a także organizacji i grup społecznych.

Ochrona środowiska, ekologia, zrównoważony rozwój, to potężny obszar zagadnień mających swoje odniesienie do wielu dziedzin życia człowieka. Zatem w powyższym ujęciu Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej to grupa osób (nie tylko ekspertów, specjalistów w badanych dziedzinach), ale także przedstawicieli innych specjalności. To społeczne, interdyscyplinarne grono doradza Instytutowi w obszarze programowym i badawczo – rozwojowym, przedstawia punkt widzenia na obszar ochrony środowiska, ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Wierzymy, że nasze wysiłki przyniosą wymierne korzyści w postaci zwiększonej świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz w znaczny sposób wpłyną na ograniczanie dewastacji środowiska naturalnego i wybór właściwych rozwiązań w tym zakresie.

Przemysław Karlik

prezes Zarządu Fundacji

Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej