GREEN INDUSTRY

Green Industry

W warunkach gospodarki rynkowej realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju wydaje się możliwa do przeprowadzenia, konieczna jest jednak integracja polityki ekorozwoju z politykami sektorowymi, a więc także z polityką przemysłową.

Podstawy prawno – administracyjne oraz instrumenty ekonomiczne polityki zrównoważonego rozwoju wpływają na optymalizację procesów produkcyjnych, oszczędność surowców i materiałów, kształtujących poziom kosztów przedsiębiorców.

Przemysł jest tym sektorem gospodarki, w którym stosowanie zasad ekorozwoju w celu ograniczenia negatywnego wpływu działalności przemysłu na środowisko przyrodnicze jest stopniowo realizowane, choć pozostało jeszcze bardzo wiele do zrobienia.

Restrukturyzacja całych branż przemysłowych, wprowadzenie nowoczesnych technologii oraz efektywnych metod zarządzania przyczynia się do zmniejszenia uciążliwości procesów produkcyjnych dla środowiska.

Ekorozwój jest procesem, a nie stanem

Stąd istnieje potrzeba opracowania strategii jego wdrażania w różnych obszarach życia gospodarczego oraz umiejętnego sterowania jego przebiegiem.

Zrównoważony rozwój powinien więc być przedmiotem polityki zarówno władz państwowych, samorządowych, jak i podmiotów gospodarczych.

Polityka zrównoważonego rozwoju to polityka społeczno-ekologiczno-gospodarcza zapewniająca postęp cywilizacyjny poprzez zintegrowane rozwiązanie problemów gospodarczych.

Za jej cel uważa się unowocześnienie krajowej gospodarki poprzez przemiany między innymi w strukturze produkcji przemysłowej, rozwój technologii, wysokiej techniki oraz nowoczesnych systemów zarządzania, przy równoczesnym tworzeniu warunków do inwestowania oraz systematycznego zwiększania udziału osób wykształconych wśród osób pracujących.

Pomijając problemy transformacji i polityk sektorowych, należy stwierdzić, iż każda dziedzina gospodarcza staje dziś przed problemami ekologii, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Świadomość postępujących zmian klimatycznych powoduje, że w przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom włącza się coraz większa rzesza nie tylko naukowców, polityków ale także biznesu.

Działania te wymagają odpowiedniego zarządzania z wyraźnym ekologicznym ukierunkowaniem.

Ujawniają się już powiązania pomiędzy przedsiębiorstwami z tej samej branży na rzecz promowania technologii przyjaznych środowisku, jednocześnie zapewniających ramy dla perspektywicznego rozwoju.

Wzrasta kooperacja pomiędzy podmiotami w zakresie poszukiwania oszczędnych metod wykorzystania produktów ubocznych zasadniczego procesu produkcyjnego, tak aby nie obciążać nimi środowiska naturalnego.

Przekształcenia te wpływają na konkurencyjność produktów i usług.

Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej skupia swe zainteresowania w kategoriach środowiskowo – przyrodniczych, ekonomiczno – gospodarczych, przestrzennych oraz humanistyczno – filozoficznych w formule obejmującej trzy człony: środowisko – społeczeństwo – gospodarka.

Natomiast bezpośredni przedmiot zainteresowań obejmuje takie sektory, jak: transport, energetyka i OZE, miasta, rolnictwo i żywność ekologiczna, budownictwo ekologiczne, a także branża drzewna i meblarska oraz drewno – surowiec ekologiczny i odnawialny, znajdujący zastosowanie praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu.

Promując wszystkie sektory przemysłu drzewnego i aktywizując zdefiniowane środowiska oraz społeczeństwo do podjęcia jeszcze większych wysiłków na rzecz ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej wpisuje się w strategię ekorozwoju, a także nową strategię rozwoju przemysłu i nową politykę przemysłową Polski.

MISJA

Wdrożenie w przemyśle drzewnym rozwiązań ekologicznych zapobiegających degradacji środowiska naturalnego.

CELE

  • kształtowanie postaw proekologicznych oraz podnoszenie świadomości przedsiębiorców w zakresie zapotrzebowania na rozwiązania ekologiczne,
  • propagowanie i promocja nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakładach, firmach i przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego,
  • propagowanie i promocja materiałów i surowców ekologicznych wykorzystywanych do produkcji we wszystkich sektorach przemysłu drzewnego,
  • inicjowanie, wspieranie i promowanie innowacyjnych rozwiązań, nowoczesnego wzornictwa, a także technologii zwiększających konkurencyjność w przemyśle drzewnym,
  • inicjowanie i wdrażania zasad ekorozwoju w zakładach, firmach i przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego,
  • działania na rzecz rozwoju sektora B+R, jako czynnika stymulującego rozwój przemysłu drzewnego,
  • wspieranie kontaktów i dialog między przedsiębiorcami, środowiskami naukowymi i akademickimi, władzami rządowymi i samorządowymi, ośrodkami kształtującymi opinię publiczną tak, aby zintensyfikować wymianę doświadczeń i informacji w zakresie nowych technologii, materiałów i surowców ekologicznych do produkcji, procesów zarządzania, stosowania systemów zapewnienia jakości, ciągłości i wydajności, logistyki, ochrony środowiska naturalnego i pracy, a także finansowania inwestycji proekologicznych oraz rozpowszechniania dostępu do wiedzy i ekotechnologii.
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA WITRYNY INTERNETOWEJ DEDYKOWANEJ EKOINNOWACJOM