KODEKS ETYKI

Niniejszy Kodeks Etyki zawiera podstawowe normy, zasady i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania pracowników i współpracowników Fundacji Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej.

Normy i zasady opierają się na podstawowych wartościach moralnych takich, jak: sprawiedliwość, uczciwość, lojalność, odpowiedzialność, godność, rzetelność, szacunek dla innych.

Poszanowanie tych wartości i przestrzeganie zasad służy budowaniu efektywnej, uczciwej i przyjaznej organizacji oraz kształtowaniu właściwych relacji z otoczeniem.

§1
Cel

Ustanowienie standardów postępowania, których powinien przestrzegać każdy pracownik i współpracownik Instytutu Rozwoju Myśli Ekologicznej sprawując funkcje i wypełniając swoje obowiązki.

§2
Rola Instytutu Rozwoju Myśli Ekologicznej

 1. Fundacja Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej jest think tankiem, niezależnym ośrodkiem badawczo – eksperckim non – profit, niezwiązanym z żadnym rządem, partią i ugrupowaniem politycznym, instytucją państwową, czy przedsiębiorstwem.
 2. Główną przesłanką do przyjęcia niniejszego Kodeksu Etyki jest to, że działalność organizacji pozarządowych musi opierać się na solidnych filarach etycznych, bez których nie jest możliwe efektywne wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 3. Od początku istnienia Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej angażuje się w realizację projektów o charakterze społecznym oraz badawczym.
 4. Wszelkie działania Instytutu Rozwoju Myśli Ekologicznej mają na celu realizację zapisów statutowych.
 5. Instytut zaprasza do dialogu i udziału w organizowanych przez siebie wydarzeniach osoby reprezentujące różne poglądy i światopogląd.
 6. Instytut szanuje wszystkie poglądy i opinie wyrażane w granicach prawa i wolności słowa.
 7. Zdaniem Instytutu transparentność działalności organizacji pozarządowych oraz obiektywizm opracowywanych przez nie publikacji są niezbędne dla budowy obustronnego zaufania między administracją publiczną, a trzecim sektorem.
 8. Zważywszy na rosnącą potrzebę ustalenia przejrzystych zasad współpracy między instytutami analitycznymi, administracją oraz sektorem prywatnym Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej przyjął Kodeks Etyczny, który będzie stanowił ramy obecnej oraz przyszłej współpracy z pracownikami, współpracownikami, partnerami, organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną i biznesem. Przekonani jesteśmy, że transparentność reguł współpracy przyczyni się do wypracowania obustronnych korzyści oraz wzmocnienia relacji partnerskich między stronami.

§3
Standardy postępowania

 1. Pracownik i współpracownik ma zawsze na względzie dobro Instytutu Rozwoju Myśli Ekologicznej.
 2. Działa tak, aby jego postępowanie mogło być wzorem praworządności i prowadziło do pogłębiania zaufania do Instytutu.
 3. Wykonuje swoje obowiązki z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej.
 4. Traktuje wszystkich z należytym szacunkiem i uprzejmością.
 5. Nie rozpowszechnia fałszywych informacji.
 6. Nie toleruje jakichkolwiek form korupcji, przekupstwa, nieuczciwej konkurencji, dyskryminacji, ksenofobii, czy prześladowania.
 7. Nie manifestuje swoich orientacji, przynależności, przekonań i poglądów.
 8. Pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o Instytucie oraz współtworzy jego wizerunek.
 9. Przedkłada dobro publiczne i dobro Instytutu nad dobro własne i swojego środowiska.

§4

Zasady postępowania pracowników i współpracowników w trakcie wykonywania swoich obowiązków

1.Zasada praworządności oznacza, że każdy pracownik i współpracownik:

a) wykonuje swoje obowiązki z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami, mając na względzie interes publiczny oraz interes Instytutu,

b) uzyskane informacje wykorzystuje wyłącznie do celów związanych z realizacją projektów na rzecz Instytutu Rozwoju Myśli Ekologicznej.

2. Zasada rzetelności oznacza, że każdy pracownik i współpracownik:

a) wykonuje swoje obowiązki sumiennie, wykorzystując w sposób najlepszy swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie,

b) podejmowane działania opiera na rzetelnej wiedzy prawidłowo dokonanych ustaleń oraz na sprawdzonych, ogólnodostępnych źródłach,

c) nie kieruje się emocjami,

d) dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania,

e) jest lojalny wobec Instytutu Rozwoju Myśli Ekologicznej.

3. Zasada uczciwości, bezstronności i bezinteresowności oznacza, że każdy pracownik i współpracownik:

a) obiektywnie wypełnia swoje obowiązki, równo traktuje wszystkich uczestników biorących udział w pracach Instytutu, bez uprzedzeń ze względu na kolor skóry, płeć, stan cywilny, pochodzenie etniczne lub społeczne, język, religię, orientacje seksualne, przekonania, postawę, reputację, lub pozycję społeczną,

b) nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości, pracy, lub przynależności,

c) w przypadku konfliktu interesu w sprawach prywatnych i służbowych wyłącza się z działań mogących wywołać podejrzenia o stronniczość, lub interesowność,

d) nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami albo mogłyby wywołać wątpliwości, co do bezstronności i bezinteresowności przy realizacji swoich obowiązków,

e) nie przyjmuje jakichkolwiek innych korzyści materialnych ani osobistych z tytułu wykonywanych obowiązków, pełnionej funkcji lub zajmowanego stanowiska w Instytucie Rozwoju Myśli Ekologicznej,

f) nie wykorzystuje i nie pozwala na wykorzystanie powierzonych mu zasobów Instytutu w celach prywatnych. Wyjątkiem od tej zasady jest uzyskanie zgody na tego typu działania od prezesa Zarządu Fundacji.

4. Zasada profesjonalizmu oznacza, że każdy pracownik i współpracownik:

a) zawsze jest przygotowany do jasnego – merytorycznego i formalnego uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania,

b) dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności spraw w ramach projektów prowadzonych przez Instytut,

c) dba o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozwój własnej wiedzy, doświadczenia i kultury osobistej,

d) jest życzliwy i przestrzega zasad poprawnego zachowania,

e) w swoich kontaktach z interesariuszami zachowuje się właściwie, uprzejmie i pozostaje dostępny,

f) odpowiadając na wszelką korespondencję i rozmowy telefoniczne, stara się być pomocny i udziela rzetelnych, wyczerpujących oraz dokładnych odpowiedzi na skierowane do niego pytania.

Opracowywane przez Instytut analizy muszą spełniać szereg kryteriów, które weryfikowane są przez gremium niezależnych ekspertów współpracujących z Instytutem.

Publikacje oraz organizowane wydarzenia mają służyć realizacji misji i celów Fundacji, przedstawiać stan faktyczny oraz prezentować różnorodne poglądy w danym obszarze.

5. Zasada jawności oznacza, że każdy pracownik i współpracownik:

a) wykonuje swoje obowiązki zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami,

b) szanuje prawo obywateli do informacji, dochowując przy tym tajemnicy prawnie chronionej, w tym Ustawy o Ochronie Danych Osobowych

Fundacja Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej opiera swoją działalność na pełnej jawności w zakresie działalności i finansowania. Sprawozdania merytoryczne i finansowe dostępne są publicznie.

6. Zasada niezależności i neutralności oznacza, że każdy pracownik i współpracownik:

a) nie ulega wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych, lub sprzecznych z interesem Instytutu,

b) w ramach wykonywania swoich obowiązków w Instytucie Rozwoju Myśli Ekologicznej nie manifestuje swoich przekonań i poglądów,

c) działa ponad podziałami.Zasada niezależności i neutralności, to priorytetowa wartość oraz podstawa działalności Instytutu. Projekty przezeń realizowane mają przede wszystkim na celu wsparcie społeczeństwa obywatelskiego oraz wypracowanie obiektywnych rekomendacji dla decydentów.

Oceny działań decydentów  polskich w dziedzinach, które należą do obszarów objętych badaniami Instytutu pozbawione są jakiegokolwiek zabarwienia i opierają się jedynie na przesłankach merytorycznych.

Tezy wygłaszane publicznie przez ekspertów współpracujących z Instytutem Rozwoju Myśli Ekologicznej nie mogą godzić w przyjęte przez Fundację zasady.

Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej nie bierze odpowiedzialności za prywatne poglądy ekspertów.

7. Zasada odpowiedzialności oznacza, że każdy pracownik i współpracownik:

a) nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie,

b) relacje partnerskie opiera na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się własnym doświadczeniem i wiedzą,

c) zachowuje się z godnością, postępuje tak aby wzmocnić autorytet i wiarygodność Instytutu.

8. Zasada dbałości o środowisko naturalne oznacza, że każdy pracownik i współpracownik:

a) stara się podejmować działania w celu ochrony środowiska naturalnego,

b) przeciwstawia się zagrożeniom wynikającym ze szkodliwej działalności człowieka,

Postanowienia tu zamieszczone nie wyczerpują całości problematyki postępowania etycznego w Instytucie Rozwoju Myśli Ekologicznej.

Jednakże biorąc pod uwagę różnorodność sytuacji i postaw, najważniejszą zasadą jest dążenie do rozstrzygania dylematów moralnych przez pryzmat zdrowego rozsądku oraz zasady dobra publicznego i dobrego imienia Instytutu.

Ponadto zachowanie standardów zamieszczonych w powyższym kodeksie jest priorytetem, w zgodzie z oczekiwaniami otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego Instytutu Rozwoju Myśli Ekologicznej.