WSPÓŁPRACA

ZASADY WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM ROZWOJU MYŚLI EKOLOGICZNEJ

Współpraca z Ekspertami

Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej zainteresowany jest podjęciem współpracy z analitykami, ekspertami i naukowcami chcącymi dołączyć do Zespołu Ekspertów Instytutu.

Osoby te będą brały udział w opracowywaniu zleconych przez Instytut ekspertyz oraz zabierały głos w mediach prezentując stanowisko Fundacji.

Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej powołuje członków do Zespołu Ekspertów w następujących specjalnościach:
 • ochrona powierzchni ziemi i kopalin,
 • gospodarka wodno – ściekowa,
 • ochrona powietrza,
 • ochrona przed hałasem i wibracjami,
 • energetyka i odnawialne źródła energii,
 • motoryzacja – elektromobilność,
 • budownictwo ekologiczne,
 • przemysł drzewny,
 • ekoinnowacyjność, w tym automatyzacja, robotyzacja, digitalizacja – przemysł 4.0
 • gospodarka odpadami,
 • postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko,
 •  prawo ochrony środowiska,
 • ochrona przyrody,
 •  rolnictwo i żywność ekologiczna.

Zainteresowane osoby proszone są o dostarczenie CV i wykazu dotychczasowych publikacji oraz wskazanie obszarów, w których się specjalizują.

Materiały prosimy przesyłać pod adres mailowy: biuro@irme.pl, wpisując w tematyce „Eksperci IRME”.

Współpraca z Mediami

Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej otwarty jest na kontakty z mediami.

Zatem jeśli macie Państwo pytania dotyczące działalności naszej instytucji, lub potrzebujecie komentarza albo wsparcia eksperckiego prosimy o kontakt telefoniczny, lub mailowy:

tel./fax.: +48 61 227 61 65

e-mail:biuro@irme.pl

Zasady i procedury przyznawania patronatów:

 • zgodnie z zapisami statutu Fundacja Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej może przyznawać Patronat Honorowy wydarzeniom wpisującym się w charakter misji i celów Fundacji,
 • Patronat może być przyznawany przede wszystkim wydarzeniom organizowanym dla dobra publicznego na zasadach non-profit,
 • Patronat Honorowy Fundacji Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter wydarzeń bezpośrednio związanych z ekologią, ochroną środowiska naturalnego, zrównoważonym rozwojem i innymi obszarami działalności statutowej Fundacji,
 • Fundacja Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej nie obejmuje patronatem wydarzeń niezgodnych ze statutem, lub polityką wizerunkową Fundacji,
 • w przypadku przedsięwzięć cyklicznych o Patronat Honorowy Fundacji Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej należy występować każdorazowo,
 • przyznany Patronat ma wyłącznie charakter honorowy i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, lub organizacyjnego Instytutu,
 • osoby/organizacje starające się o Patronat Honorowy zobowiązane są przedstawić projekt ze szczegółowym opisem i programem, w terminie do 30 dni przed planowanym rozpoczęciem danego wydarzenia,
 • komisja weryfikacyjna Instytutu Rozwoju Myśli Ekologicznej po akceptacji projektu i decyzji o przyznaniu Patronatu Honorowego wyda oświadczenie na piśmie,
 • logo Instytutu Rozwoju Myśli Ekologicznej przesłane zostanie mailem pod adres organizatora,
 • organizator wydarzenia zobowiązany jest dostarczyć do Instytutu wszelkie materiały promocyjne, w których zamieszczone będzie logo Fundacji Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej w wersji elektronicznej i tradycyjnej – drukowanej,
 • wszelkie materiały promocyjne organizatora wydarzenia, zawierające logo Fundacji Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej muszą zostać przezeń zaakceptowane zanim zostaną rozpowszechnione,
 • po zakończeniu wydarzenia obowiązkiem organizatora jest przedstawienie sprawozdania w języku polskim, nie później niż 14 dni po zakończeniu wydarzenia oraz dostarczenie zdjęć i innych materiałów promocyjnych,
 • odmowa objęcia patronatem wydarzenia przez Fundację Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej jest ostateczna,
 • Fundacja Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej zastrzega sobie prawo do cofnięcia Patronatu Honorowego bez podania przyczyny,
 • prośbę o przyznanie Patronatu Honorowego zawierającą projekt ze szczegółowym opisem i programem wydarzenia należy przesłać drogą pocztową w formie listowej pod adres: Fundacja Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej, ul. Jeżycka 12 lok.10, 60-863 Poznań.

                   Współpraca Instytutu Rozwoju Myśli Ekologicznej

Ważnym obszarem działalności Instytutu jest nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi, które kształcą w specjalnościach obejmujących inżynierię ochrony środowiska, politykę ekologiczną i mechanizmy zrównoważonego rozwoju w szerokim tego słowa znaczeniu.

Nadrzędnym celem działalności Instytutu jest współpraca ze środowiskami naukowymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami biznesu oraz ośrodkami kształtującymi opinię publiczną w kraju i poza jego granicami.

Współpraca ma na celu stałe upowszechnianie i utrwalanie wiedzy w zakresie szeroko pojętej ekologii, ochrony środowiska, klimatu, norm prawnych, zrównoważonego rozwoju oraz postępu naukowo – technicznego w tych dziedzinach.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY