GREEN ECONOMY

Zielona gospodarka jest ideą, która wiąże ze sobą ochronę środowiska i wzrost gospodarczy.

Jej wdrażanie pozwala jednoznacznie realizować cele zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska we wszystkich jego wymiarach, tj. środowiskowym, gospodarczym i społecznym.

Działania Instytutu Rozwoju Myśli Ekologicznej w ramach programu „GREEN ECONOMY” na rzecz zielonej gospodarki motywowane są nie tylko troską o środowisko, ale także głębokim przekonaniem, że wdrożenie rozwiązań przyjaznych środowisku przynosi wymierne korzyści ekonomiczne i przede wszystkim poprawia jakość życia.

Wierzymy, że nowe, przyjazne środowisku technologie i innowacyjne rozwiązania zapewnią Polsce zarówno ekorozwój, jak i szybki wzrost gospodarczy.

Jesteśmy przekonani, że aby wypracować skuteczne rozwiązania konieczny jest otwarty dialog i współpraca pomiędzy administracją publiczną wszystkich szczebli, przedstawicielami biznesu oraz społeczeństwem obywatelskim.

CELE PROJEKTU

1) promowanie gospodarki przyjaznej dla środowiska naturalnego i społecznie odpowiedzialnej oraz kreowanie przyjaznej środowisku przedsiębiorczości, podnoszenie świadomości ekologicznej biznesu,

2) wspieranie transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich sektorach,

3) inicjowanie i wspieranie badań naukowych oraz nowatorskich rozwiązań naukowo-technicznych dotyczących wykorzystania w przemyśle materiałów i surowców ekologicznych, a także wykorzystanie najnowszych technologii ograniczających emisję spalin do atmosfery i zanieczyszczanie środowiska naturalnego,

4) budowa dialogu i porozumienia pomiędzy biznesem, a administracją publiczną wszystkich szczebli i społeczeństwem.