OBSZARY I KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI

SPECJALNOŚCI IDENTYFIKUJĄCE CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ FUNDACJI

INSTYTUT ROZWOJU MYŚLI EKOLOGICZNEJ

 • ochrona powierzchni ziemi,
 • ochrona wód,
 • ochrona powietrza,
 • ochrona przed hałasem i wibracjami,
 • ochrona przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami,
 • ochrona przed promieniowaniem,
 • ochrona świata roślinnego i zwierzęcego,
 • ochrona walorów krajobrazowych i wypoczynkowych środowiska naturalnego,
 • rolnictwo i żywność ekologiczna,
 • postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko,
 • prawo ochrony środowiska,
 • energetyka i odnawialne źródła energii,
 • motoryzacja, transport, elektromobilność,
 • budownictwo ekologiczne,
 • zrównoważony rozwój,
 • edukacja ekologiczna,
 • marketing ekologiczny.

OBSZARY DZIAŁAŃ

FUNDACJI INSTYTUT ROZWOJU MYŚLI EKOLOGICZNEJ

 • Zrównoważony rozwój – restrukturyzacja powiązań ekonomicznych, społecznych i technicznych, mających na celu ochronę przyrody, środowiska naturalnego i klimatu na użytek obecnych i przyszłych pokoleń, promowanie idei ekorozwoju przez upowszechnianie i praktyczne wdrażanie jego założeń, zasad, wartości i narzędzi z nim związanych oraz zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie, a także ekologicznych rozwiązań mających wpływ na ograniczenie dewastacji środowiska naturalnego.
 • Energetyka – promocja oraz wpływanie na wzrost efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii.
 • Budownictwo – promowanie budownictwa ekologicznego i zwiększanie jego roli, przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne.
 • Przemysł drzewny – działania na rzecz rozwoju branży meblarskiej, promocja drewna – odnawialnego surowca ekologicznego o wszechstronnym zastosowaniu.
 • Transport – zarządzanie popytem na e-transport, promocja i wspieranie rozwoju elektrycznej mobilności w Polsce.
 • Informacja i edukacja ekologiczna – podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ekorozwoju, a także ochrony środowiska naturalnego, zapotrzebowania na rozwiązania ekologiczne i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.
 • Rzecznictwo interesów – reprezentowanie interesów sektora ekologicznego wobec organów administracji państwowej i samorządowej.
 • Ochrona środowiska – przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczeń środowiska naturalnego i podejmowanie inicjatyw zmierzających do zmniejszenia ryzyka wystąpienia szkód w tymże środowisku, a także zachęcanie do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych.
 • Gospodarka – promowanie gospodarki przyjaznej dla środowiska naturalnego i społecznie odpowiedzialnej oraz kreowanie przyjaznej środowisku przedsiębiorczości, podnoszenie świadomości ekologicznej biznesu.
 • Nauka (B+R) – inicjowanie i wspieranie badań naukowych oraz nowatorskich rozwiązań naukowo – technicznych dotyczących wykorzystania w przemyśle materiałów i surowców ekologicznych, a także wykorzystanie najnowszych technologii ograniczających emisję spalin do atmosfery i zanieczyszczanie środowiska naturalnego, wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych. Wspieranie innowacji ekologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do Przemysłu 4.0.
 • Prawo – doskonalenie i dokonywanie ocen funkcjonującego prawa ochrony środowiska i zasobów naturalnych, w tym podejmowanie inicjatyw legislacyjnych.
 • Rolnictwo i żywność ekologiczna – promocja żywności ekologicznej i zielonego rolnictwa, propagowanie ekologicznych metod produkcji żywności w celu zapewnienia ochrony zdrowia społeczeństwa i środowiska oraz wpływania na system zrównoważony pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym.
 • Marketing – podejmowanie w tym zakresie inicjatyw mających sprzyjać budowaniu świadomości ekologicznej firm i wpływać na postrzeganie marek przez pryzmat ekologii.