OBSZARY I KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI

Obszary i specjalności identyfikujące cele związane z działalnością

FUNDACJI INSTYTUT ROZWOJU MYŚLI EKOLOGICZNEJ

 • ochrona powierzchni ziemi i kopalin,
 • ochrona wód,
 • ochrona powietrza,
 • ochrona przed hałasem i wibracjami,
 • ochrona przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami,
 • ochrona przed promieniowaniem,
 • ochrona świata roślinnego i zwierzęcego,
 • ochrona walorów krajobrazowych i wypoczynkowych środowiska naturalnego,
 • rolnictwo i żywność ekologiczna,
 • postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko,
 • prawo ochrony środowiska,
 • efektywność energetyczna,
 • odnawialne źródła energii,
 • transport,
 • informacja,
 • rzecznictwo interesów,
 • budownictwo ekologiczne,
 • materiały i surowce ekologiczne,
 • zrównoważony rozwój.

Obszary działań

FUNDACJI INSTYTUT ROZWOJU MYŚLI EKOLOGICZNEJ

 1. Zrównoważony rozwój – restrukturyzacja powiązań ekonomicznych, społecznych i technicznych, mających na celu ochronę przyrody i środowiska naturalnego na użytek obecnych i przyszłych pokoleń, promowanie idei ekorozwoju przez upowszechnianie i praktyczne wdrażanie jego założeń, zasad, wartości i narzędzi z nim związanych oraz zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie, a także ekologicznych rozwiązań mających wpływ na ograniczenie dewastacji środowiska naturalnego.
 2. Energetyka – promocja oraz wpływanie na wzrost efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii.
 3. Budownictwo – promowanie budownictwa ekologicznego i zwiększanie jego roli, przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne.
 4. Meblarstwo – działania na rzecz rozwoju branży drzewnej i meblarskiej, promocja drewna – odnawialnego surowca ekologicznego o wszechstronnym zastosowaniu.
 5. Transport – zarządzanie popytem na e-transport, promocja i wspieranie rozwoju elektrycznej mobilności w Polsce.
 6. Informacja i edukacja ekologiczna – podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ekorozwoju, a także ochrony środowiska naturalnego, zapotrzebowania na rozwiązania ekologiczne i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.
 7. Rzecznictwo interesów – reprezentowanie interesów sektora ekologicznego wobec organów administracji państwowej i samorządowej.
 8. Ochrona środowiska – przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczeń środowiska naturalnego i podejmowanie inicjatyw zmierzających do zmniejszenia ryzyka wystąpienia szkód w tymże środowisku, a także zachęcanie do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych.
 9. Gospodarka – promowanie gospodarki przyjaznej dla środowiska naturalnego i społecznie odpowiedzialnej oraz kreowanie przyjaznej środowisku przedsiębiorczości, podnoszenie świadomości ekologicznej biznesu.
 10. Nauka (B+R) – inicjowanie i wspieranie badań naukowych oraz nowatorskich rozwiązań naukowo – technicznych dotyczących wykorzystania w przemyśle materiałów i surowców ekologicznych, a także wykorzystanie najnowszych technologii ograniczających emisję spalin do atmosfery i zanieczyszczanie środowiska naturalnego, wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych. Wspieranie innowacji ekologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do Przemysłu 4.0.
 11. Prawo – doskonalenie i dokonywanie ocen funkcjonującego prawa ochrony środowiska i zasobów naturalnych, w tym podejmowanie inicjatyw legislacyjnych.
 12. Rolnictwo i żywność ekologiczna – promocja żywności ekologicznej i zielonego rolnictwa, propagowanie ekologicznych metod produkcji żywności w celu zapewnienia ochrony zdrowia społeczeństwa i środowiska oraz wpływania na system zrównoważony pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym.