EkologiaGospodarkaPrzemysłŚrodowisko

POL-ECO-SYSTEM 2019 zakończone

Zakończyły się największe w tej części Europy targi ochrony środowiska

Jak zwiększyć skuteczność działania branży gospodarki odpadami, jakie możliwości oferuje technika, co należy jeszcze zmienić w prawie – te i inne zagadnienia znalazły się wśród głównych tematów Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM.

To największe wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, które prezentuje nowoczesne technologie, rozwiązania i produkty służące zrównoważonemu rozwojowi.

Gromadzi przedstawicieli władz państwowych, samorządów oraz reprezentantów biznesu, nauki i edukacji związanych z branżą ochrony środowiska oraz gospodarką komunalną.

Targi odbyły się od 9 do 11 października w Poznaniu.

Temat przewodni tegorocznej edycji targów „Zrównoważona gospodarka odpadami – dla ludzi, zdrowia i środowiska” doskonale wpisuje się w działania Ministerstwa Środowiska – podkreślał minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Przez ostatnich kilka lat wprowadziliśmy wiele rozwiązań, które przez uszczelnienie dotychczasowych przepisów oraz poprawę skuteczności ich egzekwowania, pozytywnie wpływają na stan gospodarki odpadami – mówił minister.

Ważne dla branży zagadnienia były omawiane podczas konferencji i wydarzeń towarzyszących targom. Integralnym elementem POL-ECO SYSTEM było zorganizowana po raz trzeci przez Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej część wystawienniczo-konferencyjna „EkoSfera”.

Problematyka zaplanowanych konferencji, paneli dyskusyjnych i szkoleń obejmowała m. in. zrównoważoną gospodarkę odpadami, gospodarkę o obiegu zamkniętym, czyste powietrze oraz inicjatywy samorządowe dotyczące ekorozwoju.

Także kwestie związane z ciepłownictwem w powiatach i samowystarczalnością energetyczną oraz poprawą jakości życia w miastach.

Moment przecięcia wstęgi i otwarcie targów POL-ECO-SYSTEM 2019

Legislacja w gospodarce odpadami

Dostrzegając potrzebę doszczelnienia systemu gospodarowania odpadami w Polsce, resort środowiska przygotował zmiany legislacyjne w ustawie o odpadach oraz ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wśród najważniejszych zmian znalazły się m.in.: wprowadzenie kaucji dla podmiotów prowadzących zbieranie i przetwarzanie odpadów; wzmocnienie sankcji dla podmiotów, które wielokrotnie naruszają przepisy z zakresu gospodarki odpadami; wprowadzenie obowiązku wizyjnego systemu kontroli miejsc gromadzenia odpadów; wzmocnienie Inspekcji Ochrony Środowiska (obecnie działa ona całodobowo, a uprawnienia kontrolerów zwiększono); zakaz przywozu do Polski odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania, odpadów komunalnych oraz odpadów powstających z ich przetwarzania, z wyłączeniem zebranych selektywnie i przeznaczonych do recyklingu.

Wprowadzone przez Ministerstwo Środowiska uszczelniające system zmiany prawne już zaczynają przynosić rezultaty.

Jak zaznacza min. Kowalczyk, eliminacja szarej strefy w zakresie gospodarki odpadami leży w interesie wszystkich.

Dodatkowym narzędziem walki z nieprawidłowościami będzie Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 1 stycznia 2020 r. nastąpi uruchomienie jej kolejnych modułów, tj. elektronicznej ewidencji odpadów i sprawozdawczości.

Baza umożliwi skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami, przyczyniając się do wyeliminowania nielegalnego ich przekazywania wraz z niewłaściwym sposobem ewidencjonowania.

Przed nami długa droga

Według ministerstwa środowiska, co roku w Polsce osiągane są wyższe poziomy, ale osiągnięcie wymaganego poziomu 50% w r. 2020 nadal pozostaje wyzwaniem.

W celu realizacji unijnego zobowiązania, w r. 2017 ustanowiono jednolite standardy selektywnego zbierania odpadów komunalnych w całym kraju z podziałem na: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe, oraz odpady ulegające biodegradacji – zaznacza min. Kowalczyk.

Jak dodaje, realizacja obowiązku osiągnięcia w r. 2020 50% poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu spoczywa na samorządach, które tworzą oraz są odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na swoim terenie.

Ustawa o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach

We wrześniu weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ma usprawnić funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez ściślejszą kontrolę i bardziej selektywną ich zbiórkę.

Jak podkreśla resort środowiska ustawa ta wpłynie na poprawę funkcjonowania systemu gospodarki odpadami oraz jakość surowców, w szczególności przez przepisy promujące selektywne zbieranie odpadów (np. możliwość zmniejszenia opłaty za gospodarowanie odpadami ze środków finansowych pochodzących ze sprzedaży surowców wtórnych zebranych selektywnie czy też zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości posiadających przydomowe kompostowniki i zagospodarowujących w nich bioodpady.

Eksperci i przedstawiciele władz podkreślali, że dla zwiększenia skuteczności zagospodarowania odpadów konieczne będzie zwiększenie odpowiedzialności producentów za wprowadzane na rynek opakowania.

Według Forum Gospodarki Odpadami, utworzonego przez organizacje przedsiębiorstw z branży gospodarki odpadami oraz korporacje samorządowe, przeniesienie części kosztów na wytwórców opakowań może stać się realnym narzędziem hamującym wzrost opłat ponoszonych przez mieszkańców.

Dzięki temu finansową współodpowiedzialność za odpady takie jak szkło, opakowania plastikowe czy kartony ponosiliby producenci wprowadzający je na rynek.

Na uwagę zasługuje fakt, że w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie konsultacyjne z udziałem przedsiębiorców związanych z gospodarką odpadami oraz stroną społeczną.

Było ono okazją do przedstawienia wstępnych założeń Ministerstwa Środowiska dot. systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), która uwzględnia wymagania tzw. pakietu odpadowego, czyli nowelizacji sześciu dyrektyw z zakresu odpadów – przypomniał wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

Z kolei zdaniem ministra Kowalczyka, nowy system powinien zachęcać producentów do takiego projektowania produktów i opakowań, aby zapobiegać powstawaniu nadmiernej masy odpadów oraz zwiększać ich przydatność do recyklingu.

Oferta targowa

POL-ECO SYSTEM ma odpowiadać na zapotrzebowanie rynku na kompleksową obsługę firm inwestujących w nowoczesną gospodarkę odpadami.

Na targach zaprezentowano m. in.: innowacyjne śmieciarki, maszyny do przetwarzania odpadów, recyklingu i pracy w kompostowniach.

Ponadto rozdrabniacze do odpadów, separatory, młyny i kruszarki.

Targi poprzedzono Dniem Informacyjno-Szkoleniowym NFOŚiGW. W trakcie imprezy odbędą się także uroczystości związane z 30-leciem Funduszu.

Częścią targów była także wystawa laureatów konkursu Ministerstwa Środowiska „Produkt w Obiegu”.

Jego celem było promowanie idei gospodarki o obiegu zamkniętym i wsparcie tych przedsiębiorców i projektantów, którzy wprowadzają innowacyjne metody m.in. przetwarzania czy ponownego wykorzystania odpadów.

POL-ECO-SYSTEM to największe wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, prezentujące technologie, rozwiązania i produkty dla zrównoważonego rozwoju.

Zatem dla tych, którzy szukali ekoinnowacyjnych rozwiązań nie zabrakło bogatej oferty firm i przedsiębiorstw biorących udział w wydarzeniu.