EdukacjaEkologiaNaturaPrzyrodaŚrodowisko

Stan różnorodności biologicznej lasów w Polsce

Tytuł: „Stan różnorodności biologicznej lasów w Polsce”
Autor: Praca zespołowa pod redakcją Janusza Czerepko
Wydawca: IBL
Rok wydania: 2008
Liczba stron: 135
Wymiary: 165×240 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-87647-75-9

Opis

Książka „Stan różnorodności biologicznej lasów w Polsce” zawiera syntezę badań stanu różnorodności biologicznej lasów w Polsce. Badania te były realizowane w latach 2004-2007 w ramach europejskiego projektu BioSoil Forest Biodiversity, największego przedsięwzięcia związanego z monitorowaniem gleb i różnorodności biologicznej w krajach Unii Europejskiej.

Projekt BioSoil obejmował inwentaryzację właściwości gleb oraz różnorodności biologicznej na stałych powierzchniach obserwacyjnych monitoringu lasów (SPO) I rzędu w sieci 16×16 km.

Wyniki uzyskane w ramach projektu dostarczyły standardowych danych na temat różnorodności lasów w Polsce.

Wiele z tych informacji, m.in. ilość martwego drewna, europejska klasyfikacja typów lasu, różnorodność gatunkowa, naturalność lasów przedstawione zostały po raz pierwszy przy użyciu systematycznie pobranej próby i jednej metodyki na terenie Unii Europejskiej.

Materiał ten zapewne stanie się o wiele bardziej wartościowy, gdy część z testowanych wskaźników na trwałe zostanie włączona do systemu monitoringu lasów Europy i będzie podlegała ewaluacji na przestrzeni czasu.

Ponadto wyniki te będą podstawą programu monitorowania procesów interakcji środowiskowych w lasach Europy, jak i tworzenia wspólnej polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska.

Dane zebrane w ramach projektu BioSoil zostaną włączone do ogólnodostępnej Centralnej Europejskiej Bazy Danych o Lasach (European Forest Data Centre – EFDAC).

Spis treści

Słowo wstępne
1. Wprowadzenie
2. Cel projektu
3. Zakres i metodyka prac
3.1. Prace terenowe
3.1.3. Schemat powierzchni próbnej
3.1.3. Różnorodność strukturalna drzewostanu
3.1.4. Roślinność
3.1.5. Europejska klasyfikacja typów lasu
3.2. Prace kameralne
4. Ogólny opis powierzchni
4.1. Formy własności
4.2. Zróżnicowanie regionalne lasów
4.3. Średni wiek dominującego piętra drzewostanu
4.4. Europejska klasyfikacja typów lasu
4.5. Pochodzenie i zagospodarowanie lasów oraz wcześniejsza forma użytkowania gruntu
4.6. Obecność martwego drewna
5. Różnorodność strukturalna drzewostanu
5.1. Sktad gatunkowy drzewostanów, podrostów i podszytów
5.2. Najgrubsze i najwyższe drzewa
5.3. Ilość i zróżnicowanie drewna martwego
6. Roślinność
6.1. Rzeczywiste i potencjalne zespoły roślinne
6.1.1. Roślinność rzeczywista
6.1.2. Roślinność potencjalna
6.1.3. Zniekształcenia roślinności
6.2. Różnorodność gatunkowa
6.3. Struktura piętrowa fitocenoz
6.4. Naturalność fitocenoz na podstawie obecności przyrodniczo cennych gatunków flory naczyniowej
7. Ocena stanu różnorodności biologicznej lasów w Polsce
8. Podsumowanie i wnioski
Biodivcrsity condition of Polish forests on the basis of monitoring plots
Der Zustand der biologischen Viclfalt der Walder in Polen auf Grund der Beobachtungsflachen des Monitorings
Słownik pojęć
Literatura
Mapy