CzłowiekNaturaŚrodowisko

Partnerstwa wielopodmiotowe dla równości płci w zarządzaniu wodą

Zarządzanie wodą

Partnerstwa wielopodmiotowe (MSP) to mechanizmy współpracy, które łączą różne podmioty, w tym organizacje pozarządowe, rządy, środowisko akademickie i przedsiębiorstwa, aby wspólnie pracować nad konkretnym wyzwaniem lub badać możliwości.

Przykłady MSP można znaleźć praktycznie we wszystkich sektorach, takich jak edukacja, rolnictwo, transport i gospodarka wodna.

Członkowie parlamentu mogą obejmować współpracę międzysektorową w celu zwiększenia integracji społecznej i mogą przybierać różne formy organizacyjne, od luźnych platform współpracy po bliskie partnerstwa z oficjalnym statusem prawnym.

MSP mogą być zakorzenieni w społeczności lokalnej, ale mogą również działać na poziomie krajowym, regionalnym, kontynentalnym, a nawet globalnym. Korzystając z mocnych stron i wiedzy wszystkich partnerów, definiującym aspektem MSP jest to, że są więksi niż suma ich części. Ponieważ reprezentują różne opinie i segmenty społeczeństwa, członkowie parlamentu mają potencjał, aby kierować oparte na konsensusie działania na rzecz zmian transformacyjnych.

Równość płci w gospodarce wodnej – dlaczego ma to znaczenie?

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 uznaje znaczenie równości płci dla zrównoważonego zarządzania wodą i urządzeniami sanitarnymi dla wszystkich. Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 6, Czysta woda i urządzenia sanitarne, stwierdza w swoim drugim celu, że szczególną uwagę należy zwrócić „na potrzeby kobiet i dziewcząt oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji”, jeśli cel ma zostać osiągnięty.

W większości społeczeństw na całym świecie kobiety i dziewczęta są odpowiedzialne za gromadzenie wody dla swoich gospodarstw domowych. W ten sposób zostały one nieproporcjonalnie dotknięte skutkami rosnącego niedoboru wody, zmian klimatycznych i klęsk żywiołowych.

W wyniku marginalizacji kobiet i dziewcząt w wielu społeczeństwach, pomimo ich wyjątkowych doświadczeń i cennych perspektyw na to, co jest być może najcenniejszym zasobem ludzkości, perspektywa płci jest często nieobecna w procesach decyzyjnych, co ma szkodliwe skutki. Istnieje jednak coraz więcej przykładów kobiet jako silnych katalizatorów pozytywnych zmian w polityce i praktykach gospodarki wodnej, pomagając zapewnić bezpieczną przyszłość ich społeczności.

Jak można wzmocnić równość płci w wodzie?

GWP opracowało czteroobszarowe podejście do promowania równości płci w zarządzaniu zasobami wodnymi. Podejście to zostało opracowane w drodze konsultacji eksperckich i opiera się na kilkudziesięcioletnich dowodach zebranych przez GWP i instytucje partnerskie na temat zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi na całym świecie.

Cztery kluczowe elementy, które mogą pomóc organizacji lub inicjatywie w dążeniu do równouprawnienia płci w zarządzaniu zasobami wodnymi to: przywództwo i zaangażowanie instytucjonalne; analiza płci i integracji, która napędza zmiany; znaczący i włączający udział w podejmowaniu decyzji i partnerstwach; oraz równy dostęp do zasobów i kontrola nad nimi.

Chociaż każdy z tych obszarów jest ważny indywidualnie, ich prawdziwa siła polega na tym, że są realizowane wspólnie. Werbalne zobowiązania dotyczące zmian, bez przywództwa wkładającego pieniądze tam, gdzie są jego usta, są niewiele warte.

Pełny potencjał tych czterech obszarów zostaje uwolniony, gdy są one wdrażane jako polityka na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym, zarówno przez podmioty rządowe, jak i oddolne grupy społeczne.

W jaki sposób członkowie parlamentu mogą przyczynić się do działań na rzecz równości płci?

Badania pokazują, że kiedy polityki i interwencje działają na rzecz kobiet i słabszych grup społecznych, działają na wszystkich. Członkowie parlamentu, którzy angażują kobiety i młodzież na kluczowych stanowiskach, lepiej mobilizują społeczności, wspierają współpracę i angażują decydentów do działania.

Inicjatywy prowadzone przez wiele zainteresowanych stron, prowadzone przez kobiety, z prawdziwym sukcesem ukształtowały żądania społeczności dotyczące prawa człowieka do wody i urządzeń sanitarnych oraz wspierają międzysektorową współpracę promującą zmiany w zarządzaniu zasobami wodnymi.

Poniższe dziesięć historii zawiera praktyczne spostrzeżenia na temat przyjmowania i dalszego promowania partnerskich podejść do poprawy równości płci w sektorze wodnym i poza nim.

Sudańska młodzież napędzana pasją i wiedzą, aby zmienić sytuację w zakresie zaopatrzenia w wodę i warunków sanitarnych w Sudanie Sudan Youth Parliament for Water (SYPW), Sudan


Sudan Youth Parliament for Water (SYPW) mobilizuje młodych ludzi do przekształcania zaopatrzenia w wodę i infrastruktury sanitarnej w Sudanie.

Założony w roku 2015 przez siedmiu młodych ludzi, SYPW od tego czasu rozrósł się do 1700 członków z różnych środowisk, w tym studentów, rolników i innych młodych specjalistów. SYPW osiągnął 38-procentowy udział kobiet, prowadził kampanie skoncentrowane na kobietach i z powodzeniem zorganizował osiem wydarzeń z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Dzięki swoim inkluzywnym działaniom i podejmowaniu decyzji SYPW pozytywnie przyczynia się do udziału kobiet w sektorze wodnym Sudanu.

WomanWASH: Innowacje i transformacja społeczności od wewnątrz

PaziFlora NGO & Asociación Ambiental ECOLONIAS, Kolumbia

Inicjatywa Women WASH opowiada się za lepszym dostępem do wody, urządzeń sanitarnych i higieny (WASH) w Las Colonias, obszarze, w którym wielu przesiedleńców przesiedliło się z powodu konfliktu zbrojnego w Kolumbii.

Women WASH zostało zainicjowane przez organizację pozarządową PaziFlora wraz z ECOLONIAS, lokalnym kobiecym kolektywem zajmującym się świadomością ekologiczną, gospodarką odpadami i recyklingiem. Dzięki wsparciu organizacji pozarządowej Paziflora i Politechnicznego Uniwersytetu Katalonii, ECOLONIAS przeprowadziło badania partycypacyjne, ujawniając głęboko zakorzenione nierówności płci i zachęcając kobiety do tworzenia nowych przedsiębiorstw, które teraz produkują kwiaty, dżdżownice i wermikompost. Inicjatywa umożliwiła kobietom prowadzenie walki o lepsze warunki sanitarne i środowiskowe w ich społeczności.

Uhakika wa Maji! Działania obywatelskie, monitorowanie odpowiedzialności i rzecznictwo na rzecz bezpieczeństwa wody i klimatu w Afryce.

Uhakika wa Maji (Water Witness) to obywatelska inicjatywa wspierająca zrównoważony rozwój wody, sprawiedliwość i odpowiedzialność. Zainspirowana afrykańskimi ruchami społeczeństwa obywatelskiego na rzecz odpowiedzialności za zdrowie i edukację, inicjatywa ta została zapoczątkowana w 2012 roku przez tanzańską organizację Shahidi wa Maji. Opierając się na podejściu opartym na prawach człowieka, inicjatywa ta przeszkoliła agentów mashahdi w zakresie zmian społecznych w zakresie ich praw i sposobu rozliczania decydentów z kwestii bezpieczeństwa wody i klimatu. Ta szeroka koalicja z powodzeniem przeforsowała przegląd polityki wodnej, otwierając kobietom, dziewczętom, mężczyznom i chłopcom możliwość większego bezpieczeństwa wodnego w przyszłości.

Tworzenie taniej, odpornej na zmiany klimatu technologii rolniczej w celu rozwiązania problemu niedoboru wody poprzez zarządzanie zasobami wodnymi.

Ta bhutańska inicjatywa ma na celu stworzenie taniej, odpornej na zmiany klimatu technologii porozumienia, aby rozwiązać problem niedoboru i wspierać równość płci w projekcie. Współpraca między Bhutan Water Partnership, Nepalskim Centrum Technologii Wiejskich, Administracją Wangdue Phodrang Dzongkhag, Administracją Rubesa Gewog i społecznościami z Rubesa Gewog; Wioski Nyarobi i Nyashe Gyalkha oraz Phobjikha B.H.U zainicjowały instalację hydraulicznej pompy ramowej w swojej społeczności, technologii o zerowej emisji, która wspiera rolnictwo na małą skalę, poprawia lokalne zdrowie i warunki sanitarne oraz umożliwia kobietom zaangażowanie w sprawy społeczne i działalność gospodarcza.

Jivamritam: Oczyszczany roztwór wody pitnej oparty na społeczności

Jivamritam to inicjatywa społecznościowa wymyślona na Uniwersytecie Amrita Vishwa Vidyapeetham, której celem jest dostarczanie rozwiązań w zakresie oczyszczonej wody pitnej na wiejskich obszarach Indii. Inicjatywa, prowadzona przez kobiece grupy samopomocy Amrita SREE, jednoczy interesariuszy, w tym pracowników uczelni i studentów, urzędników samorządowych oraz oddolne struktury zarządzania wsiami grup Karajogam i Panchayat, aby określić wyzwania, przed którymi stoją społeczności, i promować przyjmowanie nowych technologie filtracji. Centralna rola grup kierowanych przez kobiety stworzyła możliwości dla nowych rozwiązań i bardziej integracyjnych lokalnych struktur zarządzania zasobami wodnymi.

Angażowanie kobiet w pozyskiwanie wody deszczowej

Projekt ten, prowadzony przez lokalne stowarzyszenia kobiet w Dolinie Jiboa w Salwadorze, został uruchomiony we współpracy z GWP Central America, firmą Amanco El Salvador i samorządami lokalnymi, przy wsparciu Australian Aid i Young Water Fellowship. Jednym z jej głównych celów, poza dostarczaniem rozwiązań technicznych w zakresie pozyskiwania wody, było zachęcanie kobiet do udziału w różnych projektach z dziedziny zarządzania zasobami, gdzie wcześniej były one marginalizowane. Kobiety zaangażowane w projekt nauczyły się instalować systemy zbierania wody i potwierdziły swoją sprawczość w korzystaniu z wody zebranej w każdej społeczności.

Parlamenty Matki opowiadają się za odpornymi na zmianę klimatu urządzeniami WASH

Parlament Matki został utworzony w 2017 r. przy wsparciu lokalnej organizacji pozarządowej, Organizacji Rozwoju Ubogich Wiejskich (DORP), partnera projektu Helvetas Panii Jibon (Water is Life), który zajmuje się zagrożeniami i słabymi punktami związanymi z wodą, ułatwiając zrównoważony rozwój. i niedrogie rozwiązania dla WASH. Członkowie Parlamentu Matki otrzymali wsparcie w rozwijaniu umiejętności miękkich w zakresie debaty, rzecznictwa opartego na dowodach oraz sposobu podejścia do różnych interesariuszy, co jest niezbędne do zapewnienia, że głosy kobiet zostaną wysłuchane w dyskusjach na temat zrównoważonych rozwiązań dotyczących WASH i innych kwestii społecznych. Jedną z kluczowych lekcji płynących z projektu jest to, że głos kobiet można wzmocnić, jeśli istnieją struktury i procesy, które im to umożliwiają.

Climate Smart Palawan: tworzenie odporności klimatycznej w grupie wysp Calamianes (Busuanga-Coron-Culion)

Instytut Badawczy Środowiska i Zmian Klimatu, Filipiny

Inicjatywa Climate Smart Palawan przyczynia się do poprawy lokalnych programów adaptacji do zmian klimatu na wyspach Calamian (Busuanga, Coron i Culion) na Filipinach. Inicjatywa jest wynikiem ścisłej współpracy między Samorządem Prowincji Palawan a Jednostką Samorządu Terytorialnego, środowiskiem akademickim, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, przywódcami kościelnymi oraz organizacjami społeczności lokalnej rolników, rybaków, ludności rdzennej, kobiet, młodzieży i osób z niepełnosprawności. Skupiając się na wzmacnianiu odporności na zmiany klimatu na poziomie lokalnym, projekt przeszkolił kobiety w zakresie modelowania klimatu i skutecznie wspierał oparte na nauce plany działań na rzecz adaptacji do klimatu i łagodzenia skutków uwzględniające płeć.

Wzmocnienie odporności klimatycznej w dorzeczu Kafue

Zambia – Pilotażowy Program Odporności Klimatycznej, Ministerstwo Narodowego Planowania Rozwoju

SCRiKA to flagowy projekt Pilotażowego Programu na rzecz odporności klimatycznej, którego celem jest wzmocnienie zdolności społeczności wiejskich do reagowania na obecną zmienność klimatu i długoterminowe konsekwencje zmian klimatycznych w zlewni Kafue. Realizacja projektu SCRiKA jest zorientowana na społeczność i opiera się na strategicznych partnerstwach i koalicjach mobilizujących podmioty z sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych. Inicjatywa pokazuje, w jaki sposób zaangażowanie społeczności na wszystkich etapach, w tym kobiet i grup zmarginalizowanych na równych prawach, może prowadzić do opracowania nowych ścieżek adaptacyjnych w zarządzaniu rolnictwem i zasobami naturalnymi, odpornej na zmianę klimatu infrastruktury wiejskiej oraz zdolności instytucjonalnych do planowania zmian klimatu.

Społeczności tubylcze prowadzące odporność na wodę w Andach

Międzynarodowy Sekretariat ds. Wody, Peru

Od 2014 r. Międzynarodowy Sekretariat ds. Wody ściśle współpracuje z rdzenną społecznością Cuchoquesera w górnym biegu dorzecza rzeki Cachi w Peru, aby wspierać odporne na zmiany klimatu działania związane z wodą i urządzeniami sanitarnymi. Zakorzeniony w zasadach znaczącego uczestnictwa i samostanowienia, projekt pomógł ustanowić nowy lokalny komitet wiejski odpowiedzialny za ochronę wody i środowiska w ich części dorzecza oraz za wodę pitną i infrastrukturę sanitarną. Aby uniknąć powielania działań i zapewnić skoordynowane działania, komisja współpracowała z Ministerstwem Mieszkalnictwa, Samorządem Regionalnym, Urzędem Wojewódzkim oraz uczelnią publiczną regionu. Kobiety zajmują czołowe stanowiska w tych nowych wiejskich komitetach wodno-kanalizacyjnych, a zatem przodują we wzmacnianiu lokalnego zarządzania środowiskiem i zasobami wodnymi

Kluczowe wiadomości:

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że podejścia partnerskie skupiające się na kobietach mogą znacząco zwiększyć równość płci w zarządzaniu zasobami wodnymi. Powyższe dziesięć historii parlamentarzystów na rzecz działań związanych z równością płci pokazuje, w jaki sposób posłowie posłowie kierowani przez kobiety i skoncentrowani na kobietach mogą wprowadzać zmiany w kierunku zrównoważonego i integracyjnego zarządzania zasobami wodnymi oraz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, co podsumowano w następujących punktach:

  • nie wystarczy jedynie konsultować się z kobietami w sprawie wyzwań związanych z wodą; najskuteczniejsze MSP to te, które stawiają kobiety mocno za kierownicą na wszystkich etapach projektu,
  • głosy kobiet w koalicjach społeczeństwa obywatelskiego wydają się być szczególnie skuteczne, gdy są częścią kompleksowego podejścia opartego na prawach człowieka,
  • identyfikacja i praca z silnymi kobiecymi wzorami do naśladowania w celu osiągnięcia celów związanych z gospodarką wodną stanowi punkt wyjścia dla kobiet, aby stać się liderami w innych aspektach społeczeństwa,
  • aktywizm środowiskowy i praca z płcią to dwie strony tego samego medalu; w miarę możliwości należy określić synergie,
  • organizacje kierowane przez kobiety mogą być siłą napędową, która pomaga włączyć do głównego nurtu działania społeczności na rzecz środowiska,
  • należy dołożyć starań, aby promować przedsiębiorczość kobiet w sektorze wodnym, ponieważ przyczynia się to do szerszej równości płci i rozwoju społeczno-gospodarczego.

Do wykonania pozostają dalsze prace nad usuwaniem barier dla znaczącego uczestnictwa kobiet w różnych kontekstach społecznych, w których kobiety i dziewczęta stoją przed różnymi wyzwaniami, a zasoby wodne podlegają różnym naciskom.

Wszystkie projekty muszą w pełni zobowiązać się do przeprowadzenia analizy pod kątem płci lokalnej sytuacji w zakresie gospodarki wodnej od początku ich działalności, tak aby wszystkie możliwości i bariery dla udziału kobiet zostały zidentyfikowane i rozwiązane.

Procesy partycypacyjne, takie jak partnerstwa wielopodmiotowe, wykorzystywane w ramach tych dziesięciu projektów w celu przyspieszenia dążenia do równości płci i włączenia społecznego, są sprawdzonym sposobem zapewnienia trwałości projektów i programów.

MSP wymagają dobrego zrozumienia lokalnej dynamiki oraz zaangażowania czasu i zasobów, ale jak pokazują historie, istnieją inspirujące modele, na których można budować przyszłość bezpieczeństwa wodnego i warunków sanitarnych dla wszystkich.


irme.pl

Współpraca: WATER CHANGEMAKER AWARDS