EkologiaNaturaPrzyrodaŚrodowisko

FAO, zwierzęta gospodarskie, środowisko

Zdjęcie: Shutterstock

Globalny popyt i produkcja produktów zwierzęcych gwałtownie rosną ze względu na wzrost liczby ludności, rosnące dochody oraz zmiany stylu życia i diety. Jednocześnie systemy hodowli zwierząt mają znaczący wpływ na środowisko, w tym powietrze, ziemię, glebę, wodę i bioróżnorodność.

Wzrostowi tego sektora należy zająć się w kontekście ograniczonych zasobów naturalnych, wkładu w źródła utrzymania i długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz reakcji na zmianę klimatu. FAO pracuje nad przekształceniem i uczynieniem systemów hodowlanych bardziej zrównoważonymi, produktywnymi i odpornymi.

Rola FAO w hodowli i środowisku naturalnym

Inwentarz żywy jest kluczowym czynnikiem zrównoważonego rozwoju w rolnictwie. Przyczyniają się do bezpieczeństwa żywnościowego, odżywiania, zmniejszania ubóstwa i wzrostu gospodarczego. Dzięki przyjęciu najlepszych praktyk sektor może zmniejszyć swój wpływ na środowisko i zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów

FAO zapewnia kompleksową analizę sektora z perspektywy społecznej, ekonomicznej i środowiskowej oraz opracowuje narzędzia i wytyczne dotyczące polityki zrównoważonego rozwoju zwierząt gospodarskich. Zapewnia doradztwo w zakresie polityki, budowanie zdolności instytucjonalnych, monitorowanie postępów i ułatwia wielostronne partnerstwa, w tym rządy, sektor prywatny, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i organizacje pozarządowe, instytucje międzynarodowe i środowiska akademickie.

W ramach realizacji Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 i Porozumienia Paryskiego FAO zobowiązuje się do pomocy krajom w dążeniu do zerowego głodu, jednocześnie zajmując się zmianami klimatycznymi poprzez ulepszone zarządzanie systemami hodowlanymi.

Obszary pracy

Wzmocnienie wiedzy i bazy dowodowej na rzecz zrównoważonego inwentarza żywego: gromadzenie zbiorów danych; analiza w kierunku zrównoważonych systemów rolno-spożywczych dla zwierząt gospodarskich; tworzenie dokumentów technicznych i briefingów politycznych oraz udział w forach międzynarodowych.

Opracowanie narzędzi, metodologii i wytycznych w celu zapewnienia i oceny opcji technicznych i politycznych na rzecz zrównoważonego inwentarza żywego:

  • Partnerstwo w zakresie oceny i wydajności środowiskowej inwentarza żywego. Ta wielostronna inicjatywa zawiera wskazówki techniczne dotyczące oceny wpływu produkcji pasz i zwierząt gospodarskich na środowisko.
  • Globalny model oceny środowiska hodowlanego. Przestrzenny model oceny cyklu życia poziomu 2 w celu oszacowania interakcji zwierząt gospodarskich i środowiska, takich jak emisje gazów cieplarnianych, zużycie azotu, woda, węgiel w glebie i bioróżnorodność.

Pilotaż i walidacja opcji technicznych i strategicznych poprzez projekty oraz wsparcie na rzecz zwiększania skali i inwestycji:

  • FAO pilotuje metodologie i buduje zdolność krajów do identyfikowania pojawiających się wyzwań związanych z transformacją sektora hodowlanego; projektowanie i wdrażanie instrumentów politycznych w celu sprostania konkretnym wyzwaniom w terenie.
  • Zmniejszenie metanu jelitowego w celu poprawy bezpieczeństwa żywnościowego i środków do życia. Projekt powstał we współpracy FAO i Nowozelandzkiego Rolniczego Centrum Badań nad Gazami Cieplarnianymi (NZAGRC) i jest finansowany przez Koalicję Klimatu i Czystego Powietrza (CCAC). Jego celem jest wspieranie krajów o niskich i średnich dochodach w identyfikacji specyficznych dla systemu technologii i interwencji mających na celu zwiększenie produktywności zwierząt gospodarskich, bezpieczeństwo żywnościowe i zmniejszenie emisji metanu z jelit.
  • Działając w ścisłej współpracy z Ramową Konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) i innymi podmiotami na szczeblu międzynarodowym i krajowym, FAO pomaga krajom w opracowywaniu i wdrażaniu nowych strategii przystosowania się do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków w sektorze rolnictwa.

Ułatwianie dialogu politycznego na rzecz zrównoważonego inwentarza żywego przy jednoczesnej optymalizacji synergii i zarządzaniu kompromisami między różnymi celami rozwoju:

  • Globalna agenda na rzecz zrównoważonego inwentarza żywego. Wielostronne partnerstwo zaangażowane w zrównoważony rozwój sektora hodowlanego poprzez dialog, konsultacje, wspólne analizy i działania.

irme.pl

Źródło: fao.org