CzłowiekEkologiaPrzemysłŚrodowisko

Innowacyjne rozwiązania na miarę ekorozwoju

W drugiej połowie XX wieku nasiliły się konsekwencje niezrównoważonego rozwoju, z którym mieliśmy do czynienia szczególnie w krajach obozu komunistycznego.

Był to rozwój ekstensywny, zasobochłonny, nieefektywny i strukturalnie niezrównoważony.

Rozwój ten generował proces stopniowej, coraz szybszej degradacji środowiska naturalnego  i hamowania możliwości rozwoju gospodarki narodowej.

Ujawniły się liczne bariery dalszego rozwoju społeczno – gospodarczego kraju.

Dlatego też odejście od koncepcji takiego rozwoju na rzecz rozwoju zrównoważonego ma tak zasadnicze znaczenie. Niestety nie wszyscy o tym wiedzą.

Są jednak przedsiębiorstwa, które działając z myślą o ochronie środowiska i przyszłych pokoleniach, wdrażają rozwiązania proekologiczne.

Do takich należy firma Nestro i jej dyrektor Radosław Gliński.

Firma Nestro już w latach 80-tych ubiegłego stulecia po raz pierwszy podjęła się zaprojektowania i wyprodukowania pierwszych urządzeń filtracyjnych z zastosowaniem wentylatorów podciśnieniowych, zamiast tradycyjnych wentylatorów nadciśnieniowych.

Urządzenia te w ciągu następnych lat zdobywały rynek i uznanie wśród branży drzewnej i meblarskiej. Misją firmy Nestro jest dostarczanie czystych rozwiązań poprzez odpylanie przemysłowe w różnych branżach przemysłu podkreślał w rozmowie ze mną dyrektor Gliński.

W każdej sytuacji realizowania swoich inwestycji w zakładach produkcyjnych staramy się oferować doskonale zorganizowane, optymalnie dopasowane i wydajne komponenty umożliwiające racjonalizację procesów pracy.

Istotne jest dla nas zapewnienie konkretnego know – how, całościowego zaplecza technicznego oraz pełnego zaangażowania w każdy projekt.

Dlatego nasza dewiza w działaniu to rozwiązania elastyczne i przyszłościowe, optymalne dla klientów i bezpieczne dla ich pracowników, zapewniał dyr Gliński.

Firma Nestro w ramach strategii globalnej mocno jest zaangażowana społecznie.

Działania te realizowane są poprzez wspieranie lokalnych społeczności, w tym lokalnych organizacji pozarządowych.

Model społecznej odpowiedzialności biznesu realizowany jest przez firmę Nestro  niejako z definicji zakresu działalności.

Firma projektuje bowiem i montuje systemy odpylania dla przemysłu drzewnego, meblarskiego i papierniczego. Natomiast jej produkty i usługi mają na celu redukcję szkodliwych substancji w powietrzu, co wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju i szeroko rozumianą ochronę środowiska naturalnego.

Określa to również motto Nestro, które brzmi: „Czyste rozwiązania”. Jest to skrótowe określenie z jednej strony praktyki firmy tj. ograniczenia oddziaływania zapylenia oraz odpadów poprodukcyjnych na środowisko, a z drugiej strony określenie marki firmy realizującej zasady zrównoważonego rozwoju.

Model CSR w Nestro jest bezpośrednio powiązany z ekoinnowacjami, czyli z takimi produktami czy usługami, które obniżają negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze.

W związku z tym firma nieustannie wprowadza udoskonalenia produktów czy procesów z uwagi na wskaźniki ekonomiczne.

Ponadto ekoinnowacje powiązane są z ciągłym rozwojem technologicznym, wpisują się niejako w postęp technologiczny odnoszący się do nieustannego kreowania innowacji.

Wreszcie co można zauważyć, produkty i usługi firmy mają na celu wzrost efektywności gospodarowania odpadami.

Firma Nestro w swoich rozwiązaniach skupia się także na innych kluczowych aspektach, jak chociażby energooszczędność, czy niski poziom hałasu.

Wentylatory umieszczane są w specjalnych, wyciszonych kabinach. Istotą rzeczy jest, aby hałas który powstaje został zredukowany poniżej 76 dB, a w rozwiązaniach dedykowanych nawet poniżej 72 dB.

Tak ograniczone poziomy hałasu gwarantują bezpieczną pracę i spokój w otoczeniu, w którym zlokalizowana jest fabryka.

Bardzo duży nacisk jest na to kładziony zwłaszcza wtedy, gdy zakłady funkcjonują przy osiedlach mieszkaniowych, więc i inżynierowie firmy Nestro zwracają na to uwagę, aby redukować hałas poniżej 76 dB.

Przygotowują kompletne plany wzorcowe dobierając technologię, tworząc idealne stanowiska pracy, wykonują projekt sytuacyjny, analizę zużycia energii, przebiegu pracy i analizę zadań.

W ramach rozwoju i w obliczu ciągłych wyzwań firma Nestro skupia się na nowych branżach, gdzie może oferować swoje urządzenia, jak odpylanie w zakładach papierniczych czy w sortowniach śmieci.

W związku z tym inwestuje w dział konstrukcyjno – projektowy, który jest fundamentem przedsiębiorstwa i wspiera ekorozwojowe rozwiązania w odpylaniu, pozwalające uzyskać ergonomiczne stanowiska pracy w branży drzewnej i meblarskiej, a tym samym polepszające procesy produkcyjne.

W ramach CSR-u firma współpracuje z uczelniami wyższymi, jak Politechniką Opolską, Częstochowską czy Gliwicką, przy realizacji praktyk zawodowych, ale również z branżowym Technikum Drzewnym koło Zamościa. Poprzez praktyki firma realizuje inny wymiar swojej filozofii, jaką jest dzielenie się wiedzą.

Z upływem czasu Nestro podnosi poprzeczkę coraz wyżej stawiając przed sobą nowe wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem.

Zrównoważony rozwój dla branży drzewnej i meblarskiej to przede wszystkim nowa filozofia rozwoju globalnego, regionalnego i lokalnego, przeciwstawiającą się wąsko rozumianemu wzrostowi gospodarczemu.

Podstawą ekorozwoju jest założenie, że poprawa, a przynajmniej nie pogarszanie stanu środowiska jest jednym z ważniejszych czynników warunkujących rozwój ekonomiczny przedsiębiorstw.

Dążenie do zrównoważonego ekorozwoju oznacza dla firm tej branży zarówno nowe wyzwania, jak i szerokie możliwości.

Wiele firm z tych branż postanowiło uczynić zrównoważony ekorozwój ważnym aspektem działalności.

Zrealizowanie celu, jakim jest ograniczenie oddziaływania zapylenia oraz odpadów poprodukcyjnych, jak również procesów produkcji na środowisko jest dla wszystkich tych zakładów wymagającym i niełatwym zadaniem, tutaj z pomocą przychodzi Nestro, które wspiera swoim doświadczeniem takie ekorozwojowe inwestycje.

Ekorozwój ma realne szanse trwałej realizacji tylko wówczas, jeśli firmy zdołają oderwać się od wąskiego myślenia dotyczącego jedynie środowiska naturalnego. Istota problemu sprowadza się do odpowiedzi na pytania kto, jak i dlaczego oddziałuje na środowisko?

Nestro w pewnym sensie pomaga tym przedsiębiorstwom znaleźć przyczyny negatywnego oddziaływania na środowisko.

A jednym ze sposobów ich redukcji jest zastosowanie ekoinnowacyjnych urządzeń ochrony środowiska wyjaśniał dyrektor Gliński.

Mówił dalej: „Chcę zwrócić uwagę na pozytywny aspekt takich działań ekologicznych wpływających nie tylko na środowisko, ale i poprawiających wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa.

Ponieważ w dobie coraz większych wymagań stawianych przed przedsiębiorstwami, pojawia się problem zmian, jakie muszą dokonać nie tylko w sposobie konkurowania, ale całego swego funkcjonowania.

Uważam, że wymagane będzie ciągłe podejmowanie działań związanych z konkurencją ekologiczną, wpisującą się w proces wdrażania zrównoważonego ekorozwoju zdefiniowanego przez naukowców jako pojęcie ekologicznej konkurencji.

Oznacza to dostosowanie się przedsiębiorstw do warunków rynkowych powiązanych z proekologicznymi zachowaniami, takimi jak energooszczędność, ograniczenie zapylenia i hałasu”.

Firma Nestro dostrzega też działania, jakie muszą wdrożyć branże drzewna i meblarska aby móc się rozwijać.

Jak dodaje dyrektor Gliński przede wszystkim nowoczesne linie technologiczne, które pozwalają na lepsze wykorzystanie surowca, zmniejszając przy tym ilość odpadów oraz poszerzając liczbę odmian wyrobów gotowych.

Dzięki nowoczesnej technologii obniża się ilość odpadów, co pozytywnie wpływa na koszty przedsiębiorstwa. Szansą na rozwój wg. dyrektora Glińskiego jest także prowadzenie działalności w sposób nie zagrażający odnawialnym źródłom zasobów i z uwzględnieniem dobra lokalnych społeczności.

W warunkach gospodarki rynkowej realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju wydaje się możliwa do przeprowadzenia.

Konieczna jest jednak integracja polityki zrównoważonego rozwoju z politykami sektorowymi, a więc także z polityką przemysłową.

Podstawy prawno – administracyjne oraz instrumenty ekonomiczne polityki zrównoważonego rozwoju wpływają na optymalizację procesów produkcyjnych, oszczędność surowców i materiałów, kształtujących poziom kosztów przedsiębiorcy.

Przemysł jest tym sektorem gospodarki, w którym stosowanie zasad ekorozwoju w celu ograniczenia negatywnego wpływu działalności przemysłowej na środowisko naturalne jest z powodzeniem realizowane, czego dobrym przykładem jest firma Nestro.

Restrukturyzacja całych branż przemysłowych, wprowadzanie nowoczesnych technologii oraz efektywnych metod zarządzania przyczynia się bowiem do zmniejszania uciążliwości procesów produkcyjnych dla środowiska i człowieka.